Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pri realizácii projektu detský parlament

poskytovaný v súlade s ustanoveniami § 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“).

Úrad komisára pre deti, Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava, nezávislý orgán štátnej moci so sídlom Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava, IČO: 50 15 93 99,  zriadený samostatným zákonom Národnej rady SR č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Úrad komisára pre deti“) je realizátorom projektu DETSKÝ PARLAMENT (ďalej ako „Projekt“).

Týmto ako dieťa, ktorý sa účastní Projektu (resp. jeho zákonný zástupca konajúci za dieťa), udeľujem Úradu komisára pre deti súhlas s vyhotovením obrazových záznamov a/alebo audiovizuálnych záznamov, ich použitím, zmenou, úpravami, ako aj s ich zverejnením v súvislosti s realizáciou Projektu spolu s ich identifikačnými údajmi v rozsahu mena a priezviska (v závislosti od potreby Úradu komisára pre deti). Udelením tohto súhlasu tiež udeľujem Úradu komisára pre deti súhlas s použitím mnou zachytených fotografií alebo audiovizuálnych záznamov (akýmkoľvek spôsobom v súlade s týmto súhlasom) zdieľaných s Úradom komisára pre deti, ako aj súhlas s ich úpravou (vrátane retušovania, úpravy jasu, zaostrovania, použitia optických efektov, použitia v kompozíciách a pod.)

Súhlasím s použitím týchto údajov prostredníctvom akejkoľvek technologickej metódy (najmä na webovej stránke Úradu komisára pre deti, na sociálnych sieťach, v tlačových správach, na výstavách, a pod.), a to bez peňažnej náhrady a časového či teritoriálneho obmedzenia na propagačné, komunikačné, vzdelávacie a prezentačné účely Úradu komisára pre deti, najmä na informovanie o pripravovaných aktivitách Úradu komisára pre deti a podporu účasti na nich.

Súhlas dávam na obdobie nevyhnutné počas trvania projektu detskej participácie organizovanej Úradom komisára pre deti alebo do odvolania tohto súhlasu, podľa toho, čo nastane skôr.

Poskytnutím tohto súhlasu zároveň vyhlasujem, že som bol/a oboznámený/á s Podmienkami ochrany osobných údajov pri spracúvaní fotografií, ktoré sú dostupné na webovej stránke https://www.komisarpredeti.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Bol/a som tiež poučená/ý o tom, že pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu údajov do tretích krajín.

Som si vedomý/á, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytujem dobrovoľne a môžem ho kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu do sídla Úradu komisára pre deti alebo e‑mailom zaslaným na adresu ochranaou@komisarpredeti.sk. Beriem na vedomie, že odvolaním tohto súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Zároveň vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a správne, a že som bol poučený/bola poučená o svojich právach pri spracovaní osobných údajov.