Prioritné oblasti komisára

Prioritná oblasť

Presadzovanie najvyššieho
záujmu detí pomocou

 • Detské parlamenty

  Pravidelné stretávanie sa s detskými lídrami

 • Monitoring a výskum

  Výskum zameraný na zisťovanie názorov detí, monitoring zariadení

 • Systémové a koncepčné návrhy

 • Zahraničná spolupráca

 • Informovanosť

  Informovanie verejnosti o činnosti Úradu komisára pre deti

Prioritná oblasť

Systémová pomoc najviac ohrozeným skupinám detí

 1. Deti ohrozené rodičovskými konfliktami + násilím v rodine
 2. Deti ohrozené duševnými poruchami
 3. Deti vyňaté a ohrozené vyňatím z rodín
 4. Deti z marginalizovaných skupín
 5. Deti ohrozené chudobou a bezdomovectvom
 6. Deti ohrozené násilím + šikanou
Prioritná oblasť

Rozširovanie siete spolupracovníkov

 1. Sieť odborníkov
 2. Sieť spolupracujúcich mimovládnych organizácií
 3. Dobrovoľní spolupracovníci
 4. Ambasádori dobrej vôle
Prioritná oblasť

Podpora, vzdelávanie
a oceňovanie tých, čo pracujú s deťmi

 1. Podpora rodičovstva + výchova k rodičovstvu
 2. Vzdelávacie aktivity
 3. Oceňovania