Pôsobnosť komisára

Milé deti, rodičia, starí rodičia a ostatní, ktorým záleží na dodržiavaní práv detí

Často sa stretávame s vašimi podnetmi na riešenie problémov spojených s dodržiavaním práv detí, na ktorých riešenie nemám zákonom splnomocnené kompetencie. To znamená, že v niektorých veciach nemám oprávnenie konať.  Je tomu tak najmä vtedy, ak riešenie problému zveril zákon iným štátnym orgánom. Pripomínam, že tak ako každý orgán štátu, aj komisár pre deti sa musí vo svojej činnosti riadiť zákonom a nemôžem riešiť veci, ktoré mi zákon nezveril. Preto Vás informujem o tom, ktoré problémy môžem riešiť a ktorých riešenie mi zákon nezveril.

Pri posudzovaní pôsobnosti komisára pre deti je dôležité vychádzať z jeho zákonom vymedzenej pôsobnosti. Postavenie a  pôsobnosť,  povinnosti a oprávnenia komisára pre deti sú  vymedzené v zákone č. 176/2015 Z. z.  o komisárovi pre deti a komisárovi so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o komisárovi).

Za dieťa sa podľa Dohovoru o právach dieťaťa považuje každá ľudská bytosť mladšia ako 18 rokov.

I. Čo môže riešiť komisár pre deti

 • Podieľanie sa  na ochrane práv detí podporou a presadzovaním  práv priznaných dieťaťu  medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  (§ 2 zákona o komisárovi).

 • Komisár pre deti sa môže obrátiť s požiadavkou  presadzovať  dodržiavanie práv detí:

  • na orgány verejnej správy, ktorými sú na účely tohto zákona orgány štátnej správy, a orgány územnej samosprávy,
  • na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného predpisu zasahujú do práv a povinností v oblasti verejnej správy,
  • na právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, v ktorých sú umiestnené deti.

  (§3 ods. 1 zákona o komisárovi).

  • posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv dieťaťa,
  • monitoruje dodržiavanie práv dieťaťa najmä vykonávaním nezávislého zisťovania plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a uskutočňovaním výskumov a prieskumov na sledovanie stavu a vývoja v oblasti práv detí,
  • presadzuje záujmy detí v spoločnosti,
  • spolupracuje s deťmi priamo alebo prostredníctvom organizácií pôsobiacich v oblasti práv detí, konzultuje s deťmi veci, ktoré sa ich týkajú, skúma názory detí a podporuje ich záujem o verejné otázky,
  • podporuje zvyšovanie povedomia o právach dieťaťa v spoločnosti,
  • spolupracuje so zahraničnými subjektmi a medzinárodnými subjektmi, ktoré sa podieľajú na výkone práv dieťaťa alebo ochrane práv dieťaťa.

  (§4 ods. 1 zákona o komisárovi).

 • Komisár pre deti je oprávnený

  • požadovať
   • informácie a údaje na účely posúdenia dodržiavania práv dieťaťa a na účely monitorovania dodržiavania práv dieťaťa,
   • kópie spisovej dokumentácie na účely posúdenia dodržiavania práv dieťaťa vrátane kópií dokladov, obrazových záznamov, zvukových záznamov alebo obrazovo-zvukových záznamov,
   • od orgánov verejnej správy výkon ich oprávnení,
   • stanovisko k výsledku posúdenia dodržiavania práv dieťaťa a stanovisko k výsledku monitorovacej činnosti v zariadeniach, kde sa deti nachádzajú a prijatie opatrení, ak výsledkom posúdenia alebo monitorovacej činnosti je zistenie, že bolo porušené právo dieťaťa alebo ohrozené právo dieťaťa,
  • hovoriť aj bez prítomnosti tretích osôb s dieťaťom, ktoré je umiestnené v mieste, kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, ochranné liečenie alebo ochranná výchova, alebo v mieste, kde sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie alebo neodkladné opatrenie podľa osobitného predpisu,
  • predkladať oznámenia Výboru OSN pre práva dieťaťa v mene dieťaťa alebo detí podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  • podávať vyjadrenia v prípadoch, ktoré posudzoval,
  • vydávať stanoviská vo veciach dodržiavania práv dieťaťa,
  • navrhovať prostriedky nápravy podľa výsledkov posúdenia podnetu alebo posúdenia dodržiavania práv dieťaťa uskutočneného z vlastnej iniciatívy alebo podľa výsledkov monitorovacej činnosti,
  • zúčastniť sa konania podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi,
  • hovoriť s dieťaťom po dohode s obhajcom dieťaťa, ak je dieťa vo väzbe,

    (§ 4 ods. 2  a 4 zákona o komisárovi) 

  Ustanovenie  § 4 ods. 3 zákona o komisárovi priznáva komisárovi pre deti, ak je dieťa v kolúznej  väzbe, oprávnenie hovoriť aj bez prítomnosti tretích osôb s dieťaťom, ktoré je umiestnené v mieste, kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, ochranné liečenie alebo ochranná výchova, alebo v mieste, kde sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie alebo predbežné opatrenie podľa osobitného predpisu. 

  Všetky zákonom vymedzené aktivity komisára sú orientované výlučne na presadzovanie a monitorovanie práv a  záujmov dieťaťa; teda nikdy  nie  na práva  rodičov dieťaťa, ani iných zákonných zástupcov dieťaťa, ani iných osôb.

  Komisár pre deti má povinnosť  predkladať národnej rade každoročne do konca marca správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Súčasťou tejto správy sú najmä poznatky z činností  a návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.

II. Čo komisár pre deti nemôže riešiť

 • Komisár pre deti sa môže obrátiť s požiadavkou  presadzovať  dodržiavanie práv detí:

  • na orgány verejnej správy, ktorými sú na účely tohto zákona orgány štátnej správy, a orgány územnej samosprávy,
  • na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného predpisu zasahujú do práv a povinností v oblasti verejnej správy,
  • na právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, v ktorých sú umiestnené deti.

   (§3 ods. 1 zákona o komisárovi).

 • Komisár pre deti nemôže

  • rozhodovať o právach dieťaťa,
  • posudzovať rozhodnutia ani postup
   • súdov (nesmie posudzovať správnosť rozhodnutia súdu, ani správnosť postupu súdu, ak účastník konania nie je spokojný),
   • prokuratúry,
   • policajta, ktorý je orgánom činným v trestnom konaní,
   • Národnej rady SR,
   • vlády SR,
   • prezidenta SR,
   • Najvyššieho kontrolného úradu SR,
   • verejného ochrancu práv,
   • komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,
   • spravodajských služieb,
  • ani monitorovať dordžiavanie práv dieťaťa uvedenými orgánmi.

  ( § 3 ods. 2 zákona o komisárovi).

  Ak komisár pre deti dostane podnet týkajúci sa dodržiavania/porušovania práv dieťaťa orgánom, voči ktorému nie je oprávnený konať, komisár pre deti podnet ODLOŽÍ, o čom upovedomí podávateľa podnetu a ďalej v takejto veci nebude konať.

  (§22 ods. 1 písm. a) zákona o komisárovi)

III. Kedy komisár pre deti podnet odloží

  • ak vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti,
  • ak vo veci, ktorej sa podnet týka,
   • koná ústavný súd alebo súd okrem konania, ktorého sa komisár zúčastňuje podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi,
   • ak rozhodol ústavný súd alebo súd; to neplatí, ak komisár do 60 dní od doručenia podnetu predložil oznámenie Výboru OSN pre práva dieťaťa,
   • ak podávateľ podnetu vezme svoj podnet späť,
   • ak podávateľ podnetu napriek výzve komisára v určenej lehote podnet nedoplnil alebo nespresnil a vo vybavovaní podnetu nemožno pre tento nedostatok pokračovať,
   • ak podávateľ podnetu neudelí súhlas s uvedením niektorého z osobných údajov uvedených v žiadosti komisára.

  (§ 22 ods. 1 zákona o komisárovi)

  • ak podnet je neopodstatnený,
  • ak podnet je anonymný,
  • ak vo veci, ktorej sa podnet týka, už koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár,
  • ak ide o podnet vo veci, ktorú už komisár vybavil a opakovaný podnet neobsahuje nové skutočnosti.

         (§ 22 ods. 2 zákona o komisárovi)

  O odložení podnetu a dôvodoch jeho odloženia komisár písomne oboznámi podávateľa podnetu; to neplatí, ak ide o anonymný podnet. Fyzickú osobu, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, o odložení podnetu a dôvodoch jeho odloženia komisár oboznámi v prístupnej forme.

  (§ 22 ods. 3 zákona o komisárovi)

  Ak komisár zistí,

  • že podnet je podľa svojho obsahu
   • podaním podľa predpisov upravujúcich správne konanie alebo súdne konanie, alebo ústavnou sťažnosťou, bezodkladne podávateľa podnetu poučí o správnom postupe,
   • oznámením o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin, alebo ak obsah podnetu nasvedčuje tomu, že mal byť spáchaný trestný čin, bezodkladne odstúpi podnet alebo jeho časť príslušnému orgánu a o tomto postupe informuje podávateľa podnetu,
  • že právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej správy je v rozpore so zákonom alebo s iným všeobecne záväzným právnym predpisom, podá podnet na prokuratúru a o tomto postupe informuje podávateľa podnetu.

  (§ 23 zákona o komisárovi)

IV. Čo je výsledkom posúdenia podnetu

 • Výsledkom posúdenia podľa podnetu o dodržiavaní / porušovaní práv dieťaťa  je písomné vyjadrenie, ktoré sa doručuje

  • podávateľovi podnetu,
  • osobe, ktorej porušenie alebo ohrozenie práv bolo posudzované,
  • tomu, proti komu podnet alebo iniciatíva komisára smeruje.

  (§ 24 zákona o komisárovi)