Podať podnet

Ako sa na komisára pre deti môžete obrátiť?

Podnet možno podať
  • Vyplnením kontaktného formulára nižšie alebo na emailovej adrese info@komisarpredeti.sk
  • poslaním informácie (odkazu) na lístku, ktorý označíte menom Jozef Mikloško alebo komisár pre deti. Pošta prijíma informácie (odkazy) od detí pre komisára bezplatne a to aj bez vloženia do obálky. Postačuje, keď sú informácie (odkazy) označené menom alebo funkciou komisára
  • písomne – váš podnet prinesiete osobne na Úrad komisára pre deti
  • ústne do zápisnice – na úrade vás príjme niektorý z našich odborných pracovníkov

Kontaktný formulár pre podanie podnetu

Polia označené * je povinné vyplniť.

Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.

Dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre deti priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Každý, kto má právo obrátiť sa na komisára má právo pri styku s komisárom používať svoj materinský jazyk a komunikovať s komisárom vo forme komunikácie pre neho prístupnej.