Aktuálna téma – Šikana

Nikto nemá právo Ti ubližovať!

Čo robiť ak si šikanovaný?

Podľa nášho vnímania sa šikana deje keď sa ktokoľvek správa tak, že je jeho cieľom ublížiť dieťaťu, zastrašiť ho, ohroziť, a to cielene a opakovane. Môže sa jednať o šikanu zo strany jednej osoby voči jednej osobe alebo viacerých osôb voči jednej osobe, spolu alebo jednotlivo. Môže ísť o fyzickú ale aj psychickú šikanu.

Si šikanovaný ty alebo tvoje dieťa? Čo v takomto prípade robiť?

O šikane hovoríme vtedy, keď jeden alebo viac spolužiakov/žiakov školy úmyselne, väčšinou opakovane ubližuje iným. To znamená, že je tu niekto, kto si myslí, že má väčšiu silu, voči komu sa nevieš ubrániť, robí, čo nie je pre teba príjemné, ponižuje ťa a robí veci, ktoré ťa psychicky bolia – nadáva ti, schováva ti veci, ohovára ťa a intriguje proti Tebe, navádza spolužiakov, aby si ťa nevšímali, nerozprávali sa s tebou, vyhráža sa ti a iné. Fyzicky do teba napríklad lakťom, nohou búcha, dáva ti facky, buchnáty akože zo žartu, ale tebe to nie je príjemné. Má viacero stupňov – od najnevinnejšieho, ako sú posmešky a ohovárania po bitky a organizovaný zločin. Podľa stupňov sa zapájajú aj jednotlivé aktivity -manipulácia, fyzické násilie, vytvorenie skupiny proti niekomu, až po dokonalú šikanu – rozdelenie žiakov na agresorov a obete (vykonávajú napr. násilie – bitky, ktoré považujú za zábavu, „srandu“).

Dochádza aj k takému javu, keď sa šikanovanému zdá, že je v ňom problém a ospravedlňuje agresora (šikanujúceho) za jeho správanie. Tvojim právom je nesúhlasiť s tým, aby učiteľ alebo iný zamestnanec od teba chcel vyrozprávanie tvojich „bolestí“ pred žiakom, ktorý ti to robí.  To by mohlo skončiť tak, že budeš pred ním zľahčovať „psychické a fyzické bolesti“, zastávať sa ho, že on to tak nemyslel (nebudeš ho chcieť „podraziť“). Zapamätaj si, že tebe sa deje niečo zlé, nie jemu.

Šikanovanie je určitou formou týrania. Vinníkom nie je len ten, kto šikanuje, ale aj ten, kto sa na šikane zúčastňuje napr. tým, že sa pozerá, čo sa druhému žiakovi deje. Keď na to neupozorní, vtedy môže byť považovaný za spolu šikanujúceho.

Veľmi dôležitá je prevencia proti šikane, pri čom môžeš aj ty pomôcť. Ako? Tým, že upozorníš svojich vrstovníkov na to, čo je šikana, a vysvetlíš im, že nie je správne ubližovať iným.

Šikana sa nedeje len medzi žiakmi ale môže sa diať aj zo strany vyučujúcich alebo opačne zo strany žiakov vyučujúcemu.

Čo robiť, ak si šikanovaný?

 1. Zdôver sa dospelej osobe

  Netráp sa pre šikanu, správanie iných žiakov voči tebe nie je tvoja chyba. Zdôver sa dospelej osobe, ktorú si sám vyberieš, ktorej dôveruješ, že ti pomôže (rodičom, triednemu učiteľovi, školskému psychológovi, trénerovi, sociálnemu pedagógovi, výchovnému poradcovi, súrodencom alebo inej dospelej osobe, ktorej veríš).

  V prípade, že nenachádzaš osobu, ktorej dôveruješ, obávaš sa, strach ťa úplne ovládol, môžeš zavolať na telefón, napísať na e-mail, chat na linky nižšie, kde sú odborníci, ktorí ti pomôžu.

 2. Obráť sa ty alebo tvoj rodič na riaditeľa vašej školy

  Ak ti osoba, na ktorú si sa obrátil nevedela pomôcť alebo jednoducho neprišlo k náprave a stále dochádza ku šikane voči tebe, obráť sa ty alebo tvoj rodič na riaditeľa vašej školy. Škola, ktorú navštevuješ je povinná riešiť šikanu na školách a nemôže ju len tak ignorovať.

  Rodičia si môžu spolu s tebou prečítať užitočné dokumenty: Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach a AKČNÝ PLÁN RIEŠENIA ŠIKANOVANIA V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH NA ROKY 2022 – 2023 na webe ministerstva školstva o tom, ako má škola postupovať pri zistení neprístojného správania a šikany.

 3. Rodič sa obráti na Štátnu školskú inšpekciu alebo školské inšpekčné centrum

  Ak ti ani riaditeľ školy nepomôže a stále dochádza voči tebe k šikane, je potrebné aby sa tvoji rodičia obrátili na Štátnu školskú inšpekciu so sídlom v Bratislave, alebo školské inšpekčné centrum (ide o inšpekciu v kraji trvalého pobytu). V sťažnosti popíšu v spolupráci s tebou, čo sa ti deje, v čom si myslia, že tvoje právo je poškodzované, prečo nadobudli istotu, že si šikanovaný.

 4. Obráť sa na komisára pre deti

  Ak sa nič nezmení a stále dochádza k šikane, aj po tom, čo sa tvoji rodičia obrátili na inšpekciu, je na mieste sa obrátiť na komisára pre deti.

Kam zavolať

LINKA DETSKEJ ISTOTY 

 • Nonstop telefonická poradňa na tel. č. 116 111
 • Emailová poradňa na adrese potrebujem@pomoc.sk
 • Chatová poradňa každý pracovný deň od 18:00 – 22:00 na ldi.sk
 • Špecializovaná pomoc LDI – linka detskej istoty pre stratené deti, zneužívané deti či deti bez domova na čísle 116 000

LINKA DETSKEJ  DÔVERY

 • Telefonická poradňa každý pracovný deň od 14:00 – 20:00 na tel. č. 0907 401 749
 • Emailová poradňa na adrese odkazy@linkadeti.sk
 • Chatová poradňa každý pracovný deň od 14:00 – 19:00 na linkadeti.sk
 • Rovesnícka poradňa „Deti radia deťom“ na linkadeti.sk

NÁRODNÁ LINKA NA POMOC DEŤOM V OHROZENÍ

IPČKO


Ak je šikana dieťaťa vyhodnotená rodičom ako trestný čin, odporúčame, aby sa priamo obrátili na orgány činné v trestnom konaní – na najbližšie oddelenie policajného zboru v mieste trvalého bydliska.

Ako Ti môže pomôcť komisár pre deti, keď si šikanovaný?

Oboznámim sa so všetkým, čo bolo pre teba urobené zo strany rodičov, triedneho učiteľa, školského psychológa, sociálneho pedagóga, výchovného poradcu alebo vybranej dospelej osoby na škole alebo aj inde, na ktorú si sa obrátil. Nezávisle zisťujem (nikto ma nemôže ovplyvňovať pri posudzovaní), čo sa ti dialo a kto a čím bol pre teba pomocou. Zaujímam sa aj o to, ako škola a učitelia vedú žiakov v prevencii voči šikane a keď už na škole je aj ten najnižší stupeň šikany, ako a čo urobili, aby tam nebol (práca so žiakom, kolektívom zo strany všetkých odborníkov na škole ale aj z polície, zdravotníctva a ostatných odborníkov).

Možno bude pre Teba zaujímavé vedieť, že je dobré mať aj napísané od triednej učiteľky v pedagogickej dokumentácii, že si ju oboznámil o tom, čo sa ti deje. Keď rodičia navštívia triednu učiteľku/-ľa, riaditeľku/-ľa školy, nech požiadajú o zápis z ich stretnutia o oznámení a riešení neprístojného správania sa voči tebe.

Komisár pre deti si rád vypočuje, čo deti trápi, úzko spolupracuje v školskom prostredí so všetkými inštitúciam – materskou školou, základnou školou a inými školami, zriaďovateľmi, ŠŠI, centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrami špeciálno-pedagogického poradenstva, neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, vedeckými a výskumnými organizáciami a inými právnickými a fyzickými osobami pracujúcimi v zmysle sledovania najlepšieho záujmu detí. Od nich má oprávnenie požadovať informácie k posúdeniu podaného podnetu. Nie je osobou, ktorá môže nariadiť urobiť v škole vykonanie kontroly.

Množstvo ďalších užitočných informácií o šikane sa dočítaš aj na webovej stránke www.sikana.sk