Žiaci základnej školy presadzujú vzácne myšlienky spolu s pedagógmi

Dňa 12. marca 2019 prišla Ing. Viera Tomanová, PhD. MBA, komisárka pre deti (komisárka), na návštevu „Rady detských ombudsmanov“ do  Základnej školy s materskou školou na ulici Maxima Gorkého v Trnave. „Triedni ombudsmani“, spolu s riaditeľkou školy, Ing. Beátou Krajčovičovou a učiteľkou PaedDr. Ivonou Kubovou privítali komisárku  s úsmevom a kyticou kvetou. Komisárka ocenila myšlienku zriadenia triednych „ombudsmanov“ a „Rady detských ombudsmanov“. Vysoko si váži mladých ľudí, ktorí pristupujú k riešeniu školských vzťahových problémov medzi spolužiakmi zodpovedne. Diskusia s „detskými ombudsmanmi“ sa niesla v duchu pomoci a podpory pre deti, ktoré sú ovládané akýmkoľvek strachom. Mladí ľudia pomenovali situácie z jednotlivých tried, kedy riešili prejavy šikany a ako sa im podarilo šikanu vhodným prístupom „premôcť“. Škola vzdeláva aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - 24 žiakov s individuálnym vzdelávacím programom, 21 žiakom zabezpečuje odporúčaný individuálny prístup. V škole je 33 % detí z marginalizovanej rómskej komunity a 92 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pani komisárka poďakovala riaditeľke školy za výkon náročnej práce. Deti – žiakov školy prizvala k diskusii v „Detskom a mládežníckom diskusnom fóre Slovenska”.  V závere im popriala dobré študijné výsledky a kamarátov aj v „nepohode“.

Späť na zoznam aktualít