Závery z okrúhleho stola z 15.07.2020 na tému „Problémy spojené s duševným zdravím detí“ za účasti odborníkov

Závery z okrúhleho stola z 15.07.2020 na tému „Problémy spojené s duševným zdravím detí“ za účasti odborníkov z oblasti pedopsychiatrie, psychológie, Rady rodičovských združení, zástupcov občianskych združení, ďalších odborníkov z oblasti ochrany práv detí, niektorých rodičov detí:  

 1. Vrátiť 15 akútnych lôžok z počtu 30 vo FNsP Reymana v Prešove pre deti s duševnými poruchami a poruchami správania z dôvodu COVID-19.
 2. Rozšíriť akútne lôžka pre deti s duševnými poruchami a poruchami správania v UN v Martine o cca 20 lôžok.
 3. Vytvoriť 20 akútnych lôžok pre deti s duševnými poruchami a poruchami správania v UNLP v Košiciach („DFN“).
 4. Vytvoriť 20 lôžok pre deti s duševnými poruchami a poruchami správania v psychiatrickej liečebni Kremnica na účely výkonu súdom nariadenej ochrannej liečby.
 5. Naplniť prísľub bývalej ministerky zdravotníctva doc. MUDr. Kalavskej, PhD., MHA ohľadom zriadenia 25 akútnych lôžok na osobitnom oddelení pre deti s duševnými poruchami a poruchami správania v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela Pezinok, ako aj zriadiť minimálne 10 lôžok v rámci existujúceho oddelenia pre dospelých a to pre deti s poruchami správania, najmä v oblasti sexuálnej deviácie a toxikománie.
 6. Zaradiť komisára pre deti do Pracovnej skupiny pre duševné zdravie na Ministerstve zdravotníctva SR, ako aj do pracovných skupín vo vzťahu k ochrane práv detí na Ministerstve spravodlivosti SR.
 7. Zriadiť osobitné – špeciálne zariadenia /na každý kraj jedno/ pre deti s ťažkými autistickými poruchami a agresiou s multidisciplinárnym tímom, najmä personálnym (špeciálni pedagógovia, pedopsychiatri, sestry so špecializáciou psychiatrická sestra a ďalší odborný personál – napr. psychológovia, sociálni pracovníci, ako aj ošetrovatelia a opatrovatelia).
 8. Nevyhnutnosť multidisciplinárneho prístupu k znaleckým posudkom (jeden psychológ a jeden pedopsychiater).
 9. Vyžiadanie jednoznačného stanoviska k syndrómu zavrhnutého rodiča z Ministerstva zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu  a športu SR.
 10. Osloviť ústredné orgány štátnej správy - MPSVR SR, MZ SR a SK8 na vyjadrenie k návrhom prostriedkov nápravy uvedených v Správe o činnosti komisára pre deti za rok 2019.
 11. Odporúčanie pre MS SR – potreba redizajnovať aktuálny proces preskúmateľnosti znaleckých posudkov z psychológie, pričom obsahové posúdenie z hľadiska odbornosti, použitia metód, diagnostickej úvahy a pod. stanoviť do kompetencie znaleckých ústavov a súčasne rešpektovať ochranu diagnostických metodík pri stanovovaní pravidiel pre preskúmateľnosť posudkov.  Súčasne zvážiť zamerať sa pod gesciou MS SR sa na kontinuálne vzdelávanie znalcov v odbore psychológia v oblasti poručenskej agendy (nielen z právnej, ale i odbornej oblasti, napr. i prenosu skúseností v rámci EÚ).
Späť na zoznam aktualít