Za Správu o činnosti komisárky pre deti za rok 2018 hlasovali poslanci koalície aj opozície

Úvodná fotografia k novinke

Správu odsúhlasilo 104 poslancov zo 136 prítomných poslancov z radov koalície aj opozície.

Úvodné slovo komisárky pre deti k Správe o činnosti komisárky pre deti za rok 2018:

(celú správu nájdete na konci článku)

Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

na základe povinnosti, ktorú mi ukladá § 5 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vám predkladám  Správu o činnosti komisárky pre deti za rok 2018.

Ctené panie poslankyne a páni poslanci,

uplynulý rok podnietil celú spoločnosť zamyslieť sa nad úrovňou demokracie v našej krajine, ktorá oslávila 25. výročie svojej samostatnosti a kedy politika bola hlavnou témou každodenných diskusií vo verejnom živote, doma i v práci.

Tento rok bol však aj plný detských osudov, ktoré potichu  prebiehali a prebiehajú mimo kamier a mikrofónov, mimo sál, na  pozadí politických zmien  výrazných a dôležitých okamihov, ktoré vstúpia do histórie.

V našom úrade sme riešili práve tie,  ktoré sú mimo  televíznych kamier, talentových súťaží,  či akcií politických strán.  Lebo agende, ktorá sa týka neblahých osudov detí, nesvedčí medializácia. Ak sú deti týrané, či inak zanedbávané, ak v dôsledku nesprávnych rozhodnutí rodičov či iných osôb, ktorým sú zverené do starostlivosti, končia v rukách rôznych odborníkov – špecialistov až po psychiatrov, tak v takomto prípade hlasný pohľad nikdy nie je v prospech dieťaťa. Dieťa je traumatizované, ak verejne rozoberáme jeho príbeh, ktorý ho trápi. Preto aj ja a moji spolupracovníci nechodíme s osudmi detí pred kamery. Naopak,  diskrétne  riešime ich často žalostné osudy so všetkými inštitúciami, ktoré môžu pomôcť.

Ide o 1 566 podaní, ktoré sme uplynulý rok riešili, 722 poradenských činností, monitoring  v 79-tich zariadeniach pre deti a osobitne monitoring príčin výskytu osýpok a syfilisu. Boli to aj  úmrtia 28 detí v dôsledku zanedbania zdravotnej starostlivosti.

Správa, ktorú vám predkladám, obsahuje informáciu  len o časti činností, ktoré som ja a moji ôsmi odborní spolupracovníci vykonávala. Z dôvodu limitu rozsahu správy, predkladanej do parlamentu, nie je možné postihnúť celú škálu aktivít, ktoré boli vykonané. No aj napriek tomu verím, že správa poskytuje plastický obraz o tom, čo bolo predmetom agendy komisárky pre deti.

Z hľadiska základnej  štruktúry správy je predložený materiál členený na

 • stručné informácie o medzinárodnej právnej úprave  práv dieťaťa,
 • o postavení inštitútu komisára pre deti,
 • na časť o samotnej činnosti komisára pre deti,
 • časť o hospodárení a personálnom zabezpečení Úradu komisára pre deti
 • a napokon v prílohách je ako názorná ilustrácia súhrn práv dieťaťa obsiahnutých v dohovore a zároveň zoznam právnych predpisov, ktorými Slovenská republika tieto práva implementovala.

Jadro správy však tvorí časť: III., ktorá je zameraná na samotnú činnosť komisárky pre deti. Táto časť je zostavená podľa kľúčových kompetencií komisára pre deti upravených zákonom. Jednotlivé kapitoly sú ďalej štruktúrované podľa práv dieťaťa ako ich upravuje dohovor.

Verím, že v kapitole „A. Pomoc pri ochrane práv dieťaťa na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy“ vás zaujmú smutné autentické príbehy   porušovania práv detí, ktoré sme riešili, či už z môjho vlastného podnetu alebo z podnetu detí či iných osôb. Tieto príbehy sme zostavili tak, aby sme poskytli ilustráciu o typoch riešených podnetov z hľadiska problému, s ktorým dieťa zápasí. Sústredili sme sa na príbehy z oblasti
 • práva dieťaťa na rodinu
 • práva dieťaťa na život a zdravotnú starostlivosť
 • práva dieťaťa na vzdelanie
 • na šikanu dieťaťa

práva dieťaťa na súkromie a vlastný názor

 • právo dieťaťa na dôstojnú životnú úroveň a na posudzovanie podnetu vo veci dodržiavania rozhodnutia súdu a práva dieťaťa.

Aby som vám mohla poskytnúť reálnejší obraz o tom, ako vykonávame našu agendu, každý opisovaný príbeh je štruktúrovaný tak, že opisujeme problém, ďalej postup nášho úradu pri riešení veci vrátane označenia kompetentných orgánov, s ktorými sme spolupracovali na riešení problému,  čo sme zistili, uvádzame zároveň aj právnu úpravu, ktorá sa viaže na daný problém, označujeme aké prostriedky nápravy som navrhla a napokon pri viacerých príbehoch aj spätnú väzbu, to znamená, ako sa kompetentné orgány vysporiadali s mojimi návrhmi opatrení, ak nám túto spätnú väzbu vôbec poskytli. Pri väčšine príbehov uvádzame aj rozhodnutie orgánu, do ktorého pôsobnosti patrí rozhodnúť vo veci, a niekedy aj ako dieťa reaguje na rozhodnutie.

V kapitole  „B. Posudzovanie dodržiavania práv dieťaťa prostredníctvom monitorovacej činnosti“ sa sústreďujeme na dodržiavanie práv detí

 • v detských domovoch
 • v reedukačných centrách
 • v domovoch sociálnych služieb
 • a v rómskej osade Trebišov.

Pri informácii o monitoringoch dodržiavania práv detí uvádzame cieľ, ktorý sme si pre monitoring určili, spôsob vykonania monitoringu, zistenia porušenia práv detí, právnu úpravu, ktorá sa na dané prípady zistenia porušovania práv detí vzťahuje a prostriedky nápravy, ktoré som monitorovaným zariadeniam a ďalším kompetentným orgánom navrhla.

Kapitola „C. Iná činnosť komisárky pre deti“ je členená na informáciu

 • o účasti na legislatívnej činnosti
 • o poradenskej činnosti voči naším klientom – nielen deťom, ale aj ich rodičom, resp. iným osobám, ktoré sa o deti starajú
 • o podpore zvyšovania povedomia o právach dieťaťa v spoločnosti
 • o spolupráci so zainteresovanými odborníkmi a ostatnými inštitúciami v oblastí práv dieťaťa
 • a v oblasti medzinárodnej spolupráce.

Posledná kapitola správy je venovaná hospodáreniu a finančnému a personálnemu zabezpečeniu Úradu komisára pre deti.

Úrad hospodáril s upraveným rozpočtom  v sume 426 905 Eur na bežné výdavky a v sume 5 000 Eur určených na realizáciu kapitálových výdavkov.  Celkový rozpočet na výdavky bol v sume 431 905 Eur. Tieto finančné prostriedky boli účelovo určené na financovanie činnosti úradu v zmysle zákona o komisárovi pre deti a podliehajú povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe.

Úrad mal v roku 2018 stanovený počet 12 zamestnancov vrátane mňa.

Rada by som vám dala do pozornosti skutočnosť, že v hodnotenom období agenda úradu komisára prudko rastie. Enormne narástla najmä agenda vyvolaná podnetmi detí, resp. iných osôb. Na jedného zamestnanca pripadalo len v podnetovej agende 4 220 úkonov oproti roku 2016, kedy to bolo 2050 úkonov.

Ak porovnáme nárast agendy úradu v hodnotenom roku 2018 oproti roku 2016,  len  počet prešetrovaných podnetov stúpol oproti roku 2016 až o 157,3 % !!!

V porovnaní s rokom 2017 predstavuje nárast podnetov v roku 2018 o 44% a nárast počtu prešetrovaných podnetov o 67,5 %.

Naproti tomu počet zamestnancov oproti roku 2016 sa zvýšil len o dvoch zamestnancov.

Avšak rozpočtové prostriedky nám boli v porovnaní s dynamikou nárastu agendy navýšené len nepatrne.  Ilustratívne to vidíte na grafe na strane 106.

A tento trend pokračuje aj v tomto roku.

Na jednej strane nárast podnetov svedčí o rastúcej dôvere k inštitútu komisára pre deti. No na druhej strane musím povedať, že ma   mrzí, že pri takomto náraste podnetov je neúnosné, aby úrad mohol plniť bezo zvyšku všetky zákonné úlohy pri súčasnom počte zamestnancov a pri súčasnom finančnom zabezpečení činností úradu.

K finančnému a personálnemu podhodnoteniu došlo nasledovne.  Suma pridelených finančných prostriedkov formou dotácie zo štátneho rozpočtu  a rovnako počet zamestnancov úradu bola však v roku 2015 určená len odhadom (ani nie kvalifikovaným) v rámci príprav návrhu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Rozsah agendy bol pri príprave zákona značne podhodnotený.   Predkladateľ v tom čase ani nemohol odhadnúť, v akom počte sa budú deti, resp. iné osoby obracať na komisára pre deti vo veci zabezpečenia ochrany práv dieťaťa.

 

V tejto súvislosti si dovolím poukázať aj na odporúčanie Výboru OSN v rámci Správy o priebehu a výsledkoch prerokovania Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa pred Výborom OSN pre práva dieťaťa a návrh gescie k Záverečným odporúčaniam Výboru OSN pre práva dieťaťa.  Výbor OSN v zmysle svojho všeobecného komentára o úlohe nezávislých inštitúcií pre zachovávanie ľudských práv uviedol i záväzok pre Slovenskú republiku,  „aby štát zabezpečil adekvátne a dlhodobé financovanie pre inštitút komisára pre deti a aby zriadil systém monitorovania implementácie opatrení navrhnutých komisárom.“.

Vážené dámy a páni,

na Slovensku žije jeden milión dvesto tisíc detí. Je to takmer štvrtina obyvateľstva Slovenska.  Musíme sa o ne starať, a to vo všetkých oblastiach. Či už ide o oblasť styku dieťaťa s rodičmi po rozvode alebo rozchode rodičov, oblasť školstva, oblasť zdravotnej starostlivosti, oblasť trestnej činnosti mladistvých, oblasť kultúry, oblasť ochrany maloletých pred nežiadúcimi mediálnymi programami a ďalšie.  Naša činnosť je veľmi rozsiahla a široko prierezová. Je spojená s agendou  rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, rezortu zdravotníctva, rezortu školstva, rezortu vnútra, rezortu spravodlivosti, rezortu kultúry. Patrí sem aj agenda súdnictva, exekúcií,  či zariadení nápravnej výchovy.

Pomáhame zmierňovať osudy detí,  tých,  ktoré žijú so svojou traumou, pretože ľudia, ktorým sú tieto deti zverené do starostlivosti si častokrát ani neuvedomujú katastrofálny dosah svojho nerozumného konania na dieťa. V dôsledku toho sa deti často ocitajú v psychiatrických liečebniach. Žalostný je aj poznatok, že často sa ani len na to lôžko nedostanú, a to len z toho dôvodu, že lôžok a rovnako lekárov pedopsychiatrov  je výrazný  nedostatok. Pre ilustráciu: bratislavská detská fakultná nemocnica, ktorá je spádovou nemocnicou pre celé Slovensko, má len 22 lôžok!  Aj napriek tomu, že počet prípadov psychicky chorých detí narastá, a Slovensku je len 42 pedopsychiatrov; v tom sú zarátaní aj neatestovaní! Na Slovensku chýba 1 560 pediatrov. A v tom sú zarátaní aj tí, ktorí sú už roky v dôchodkovom veku. Tak ako chceme zabezpečiť ústavné právo na zdravotnú starostlivosť pre všetky deti?!

Pri riešení problémov, v ktorých sa deti ocitnú sa riadime len a len princípom najlepšieho záujmu dieťaťa. Tak prikazuje ak dohovor o právach dieťaťa. Neprihliadame na záujem žiadneho z rodičov. Preto sa stáva, že jeden z rodičov môže byť nespokojný. Mnohí rodičia nechápu dosť dobre poslanie komisára pre deti, očakávajú, že budeme favorizovať ich záujem. Často nechápu ani to, že ich záujem nemusí byť najlepším záujmom dieťaťa.

Pri predkladaní tejto správy som si plne vedomá, že ani v minulom roku sa nám nepodarilo postihnúť všetky oblasti, ktoré by bolo treba skúmať. Je to najmä oblasť zdravotníckych zariadení, dokončiť musíme monitoring resocializačných zariadení, ktoré sme minulý rok začali a pokračujeme tento rok, treba navštíviť viacero škôl a materských škôl, vykonať monitoring procesu adopcií a ďalšie. No myslím si, že aj napriek veľmi malému tímu odborníkov a značne poddimenzovanému rozpočtu s ktorými úrad disponuje, sme urobili veľký kus práce v prospech zabezpečenia práv detí a nápravy krívd, ktoré sa na nich páchali.

Vážené panie poslankyne a páni poslanci,

deti majú slabý hlas. Preto potrebujú dospelých. Nás.

Položme si otázku: Je ochota  v tejto miestnosti odpútať sa od politiky? Záujmov vlastných či zastupovaných? Zabudnúť na vidinu svojho úspechu,  politických cieľov, PR či seba prezentácie kvôli voľbám a pozrieť sa na deti? Sme schopní diskutovať bez predsudkov a  zaškatuľkovania podľa politických cieľov? Verím, že áno.

Na Slovensku žijú ľudia boriaci sa s problémami, ktoré v turbulentných politických diskusiách unikli pozornosti legislatívcov,  i vážených členov parlamentu. Preto verím, že vo vás právom vidím spojencov, ktorí pomôžu prostriedky nápravy a opatrenia, ktoré v správe predkladáme,  zrealizovať.

Sme v roku 2019,  v roku 30. výročia prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa, nad ktorým záštitu prevzal predseda vlády. Podpora zvyšovania povedomia o právach dieťaťa v spoločnosti je našim spoločným záujmom a verím, že aj cieľom.   Preto aj pri tejto príležitosti sa obraciam na vás o spoluprácu.   Ide nám predsa o budúcu generáciu.

Za túto podporu vám ďakujem.

Späť na zoznam aktualít