Vyjadrenie Komisárky pre deti k medializovanému prípadu maloletého Marca

Vo veci maloletého Marca sa komisárka pre deti obrátila na generálneho prokurátora, vzhľadom na skutočnosť, že v tomto prípade neprebehol proces výkonu rozhodnutia v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 474/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí Predmetná vyhláška ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí, ako aj úpravu ako majú súdy, resp. vyšší súdni úradníci, postupovať, ak dochádza k realizácii tohto výkonu v škole.

V prípade maloletého Marca bolo potrebné dohodnúť taký výkon rozhodnutia, ktorý by rešpektoval práva dieťaťa, najlepší záujem dieťaťa a súčasne znamenal čo najmenšiu ujmu pre jeho fyzické i psychické zdravie.

Sociálny pracovník musí rešpektovať celý výkon rozhodnutia súdu. Z uvedeného dôvodu sme sa obrátili na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o posilnenie orgánov sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, tak z hľadiska počtu, ako aj kvality ich odbornosti a v záujme zabezpečenia ich celoživotného vzdelávania, najmä v oblasti súčinnosti so súdmi, ako aj s presadzovaním ochrany a dodržiavania práv detí s dôrazom na ich najlepší záujem.

Vzhľadom na to, že toto nie je jediný prípad s ktorým sme sa stretli sme hneď v začiatkoch našej práce požiadali generálneho prokurátora a prezidenta policajného zboru o nadštandardnú spoluprácu pri ochrane práv detí a najlepšieho záujmu dieťaťa.

PhDr. Soňa Klamová
mediálny koordinátor
Úrad komisára pre deti

Späť na zoznam aktualít