Vyjadrenie komisára pre deti k náboženskej slobode detí

Úvodná fotografia k novinke

Komisár pre deti vyjadruje znepokojenie nad udalosťami v Centre pre deti a rodiny v Trnave, týkajúcich sa praktík náboženskej výchovy. Komisár upozorňuje, že sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery je základným ľudským právom každej osoby, a teda aj dieťaťa. Do tohto práva patrí aj prejavovanie viery slobodne sám alebo aj s inými a tiež účasť na náboženských aktoch a náboženská výchova. Do pojmu slobody myslenia patrí aj právo nemať vieru. Uvedené práva a slobody sú garantované systémom medzinárodných zmlúv a Ústavou Slovenskej republiky. Nie je prípustné nútiť kohokoľvek, aby vieru prejavoval alebo naopak, zakázať, aby tak nečinil. Preto sa komisár pre deti obracia na všetkých štatutárnych orgánov zariadení, v ktorých sú umiestnené deti, aby uvedené slobody a práva detí plne rešpektovali a aby nevynucovali od detí akýkoľvek postoj v otázkach náboženskej slobody.

Späť na zoznam aktualít