Vyhlásenie Úradu komisárky pre deti k výrokom poslancov Národnej rady

Odmietame tvrdenie poslanca Petra Polláka, Vladimíry Marcinkovej a Jána Heráka  a ďalších členov poslaneckého prieskumu,  ktoré zaznelo v ich vystúpeniach v pléne Národnej rady SR dňa 14.a 15.  júla 2020 k návrhu novely zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Jedinou pravdou v ich vystúpeniach bolo, že poslancom na poslaneckom prieskume odmietol Úrad komisára pre deti odovzdať spisy detských klientov. Tieto spisy obsahujú citlivé osobné údaje o deťoch a ich rodičoch, napríklad lekárske správy, znalecké posudky z odboru psychiatrie alebo psychológie, údaje z prešetrovania rodinných pomerov, údaje o praktikách sexuálneho zneužívania detí a podobne a sú pod prísnou zákonnou ochranou osobných údajov. Poslancom sme na začiatku prieskumu a dňa 7. júla 2020 písomne oznámili, že ak predložia overené súhlasy oboch zákonných zástupcov dieťaťa, spisy im na nahliadnutie môžeme poskytnúť. Dodnes nám takéto súhlasy  nepredložili. Toto však páni poslanci neuviedli. Vyhlasujeme, že všetky ostatné tvrdenia boli klamstvom, ktoré nemá nič spoločné s faktami. Poslancom sme doručili písomné vyjadrenie ku všetkým otázkam vzneseným v rámci poslaneckého prieskumu, v ktorom sme im podrobne vysvetlili všetky okolnosti a ktorým sme vyvrátili všetky vyslovené domnienky o tom, že by komisárka alebo Úrad komisára pre deti porušila akýkoľvek zákon. (Viď: https://komisarpredeti.sk/vyjadrenie-komisarky-pre-deti-k-pochybnostiam-poslancov/ ).

Poslanci šíria vo verejnom priestore množstvo klamstiev a poloprávd. Informujú  tiež o údajných desiatkach sťažností na činnosť komisárky, ktoré však dodnes komisárke a ani zamestnancom úradu nechcú ukázať a ani oboznámiť o ich obsahu, čím znemožňujú jej účinnú obranu, ale zároveň aj vyvolávajú dôvodné pochybnosti, či takéto sťažnosti dostali. Svedčia o tom výzvy jednej z poslankýň a spriaznených mimovládnych organizácií na sociálnych sieťach, ktorými nabádajú širokú verejnosť, aby podávali sťažnosti na komisárku.

Pri vykonávaní poslaneckého prieskumu poslanci preukázali značnú nevedomosť o zákonoch, ktorých dodržiavanie chceli kontrolovať. Spochybňovanie práceneschopnosti komisárky pre deti a náznaky marenia poslaneckého prieskumu v čase, keď sme predložili členom poslaneckého výboru doklad lekára o hospitalizácii komisárky, považujeme zo strany poslancov za hyenizmus. Napriek tomu, že komisárka už pred dva a pol týždňami oznámila poslancom, že je pripravená pokračovať v poslaneckom prieskume, poslanci sa o pokračovanie prieskumu prestali zaujímať. Komisárka pre deti dôrazne odmieta akékoľvek náznaky korupčného konania v súvislosti s jej činnosťou alebo činnosťou zamestnancov úradu vyslovené poslankyňou Vladimírou Marcinkovou. V súvislosti s výkonom poslaneckého prieskumu poslanci prejavili bezprecedentným flagrantným spôsobom snahu o politické zásahy do nezávislej činnosti komisárky pre deti, čo striktne zakazujú dokumenty OSN. 

Komisárka pre deti preukázala vysokú mieru svojej nezávislosti a nestrannosti, keď nedovolila politickým aktérom, mimovládnym organizáciám ale aj jednotlivcom vstupovať do spôsobu vykonávania svojich zákonných právomocí.

Späť na zoznam aktualít