Vyhlásenie Úradu komisára pre deti k poslaneckému prieskumu

Opakovane uvádzame, že  komisárka pre deti Viera Tomanová sa nebráni poslaneckému prieskumu, či akejkoľvek kvalifikovanej kontrole. Poslanci Národnej rady SR navštívili v rámci pokračovania poslaneckého prieskumu 1. júna 2020 Úrad komisára pre deti. So zreteľom na to, že komisárka je hospitalizovaná a nikto zo zamestnancov nepodlieha kontrolnej právomoci výboru NR SR a nemá splnomocnenie na takéto rokovania,  bolo dohodnuté s podpredsedníčkou výboru, že návšteva poslancov  bude redukovaná len na odovzdanie poslancami požadovaných dokladov. Keďže poslanci požadujú ďalšie podklady a vysvetlenia, dohodli sme sa, že tieto predložíme a preukážeme, že pochybnosti poslancov o činnosti komisárky a úradu nemajú opodstatnenie.

Napriek žiadosti poslancov vedenie Úradu komisára pre deti opakovane odmietlo dať  poslancom k dispozícii spisy  detských klientov, ktoré obsahujú početné kumulované osobné údaje, najintímnejšie informácie o rodinnom živote detí a ich rodičov, lekárske správy vrátane znaleckých psychiatrických posudkov detí a ich rodičov, psychologických posudkov detí a ich rodičov a záznamy z prešetrovania rodinných pomerov rodičov detí. Rovnako sme odmietli poskytnúť osobné spisy zamestnancov úradu. Všetko s odôvodnením, že odovzdanie spisov by bolo protiprávne, lebo ide o nanajvýš citlivé údaje o klientoch a zamestnancoch, ktoré sú predmetom zákonnej ochrany osobnosti. Poslanci v médiách naznačujú nespokojnosť s takýmto konaním úradu.

K dispozícii boli dané zmluvy s dodávateľmi služieb, o ktoré poslanci prejavili záujem, výkazy prác externých spolupracovníkov, zoznam zahraničných služobných ciest s uvedením menoslovu ich účastníkv a tém rokovaní a medzinárodných konferencii a štatistika o riešených podnetoch.

Poslanci sa odvolávajú na desiatky početných sťažností na činnosť komisárky a úradu, ktoré údajne dostali, no do dnešného dňa nám nielenže nedali ani len nahliadnuť do týchto dokumentov, ale ani neidentifikovali predmet údajných sťažností. Jediným identifikovaným podávateľom podnetu je Nadácia Zastavme korupciu, ktorá celý proces ohováračskej kampane začala a ktorá nezakryte požiadala poslancov ešte pred prerokovaním Správy o činnosti komisárky za rok 2019 o odvolanie komisárky.

Ohradzujeme sa voči špekuláciám, že by sme nakladali nehospodárne s finančnými prostriedkami. Preto aj komisárka požiadala uznanú štátnu autoritu – Najvyšší kontrolný úrad, ktorý disponuje kvalifikovanými odborníkmi, o vykonanie objektívnej a nezávislej kontroly hospodárenia. Rovnako sa komisárka ohradzuje voči tvrdeniam pani Marcinkovej v dnešnej relácii  Téma dňa (TA3), kde uviedla množstvo poloprávd a neprávd. Medzi iným aj obvinenie, že komisárka zverejnila citlivé informácie o maloletom dieťati. To komisárka nikdy neurobila. Naopak, samotná matka v danom prípade vstúpila do verejného priestoru so svojím príbehom a príbehom svojho dieťaťa popretkávaným polopravdami a  klamstvami, ktoré vieme dôkazmi vyvrátiť. Táto matka okrem iného opakovane uvádzala  komisárke napríklad aj to, že súdny spor prehráva len preto, lebo podľa nej údajne pán poslanec Ondrej Dostál stojí za prípadom jej dieťaťa s prepojením na konkrétne osoby  na súde, kde lobuje  v prospech jej expartnera, ktorý je  bratancom pána Dostála. Taktiež nie je pravda, že komisárka mala nabádať matku, aby nevrátila dieťa otcovi, ktorému je dieťa zverené. Opak je pravdou a poslancom sme predložili o tom písomné doklady.

Poslanci opätovne zadali úradu úlohy, ktoré k ničomu neslúžia a ktorých vypracovanie by vyžadovalo minimálne týždeň intenzívnej práce, čo by počas týchto prác znemožnilo plniť zákonné úlohy voči detským klientom. Ide o to? Požadujú analýzu všetkých jednotlivých spisov (cca 300), vykonaných úkonov v časových radoch od podania podnetu, údajne aby zistili, či konanie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti sa skončí v primeranom čase. Poslanci nechceli prijať vysvetlenia, že dĺžka sporu o zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti je v každom jednotlivom prípade rôzna  a nezáleží od aktivít komisára pre deti. O tom rozhoduje súd, a nie komisárka. Prieťahy v súdnom konaní sú spôsobené najčastejšie samotnými rodičmi, ktorí opakovane predkladajú nové návrhy na prezverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.  Dĺžku konania spôsobujú tiež uložené výchovné opatrenia alebo podporná činnosť opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými je účasť rodičov a detí na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností a na upevňovanie vzťahov medzi rodičmi a deťmi a schopnosť riešiť problémové situácie. Tieto opatrenia nariaďuje súd alebo aj úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a vyžadujú si dlhší časový úsek závislý od miery aktívnej spolupráce rodičov a detí. Prieťahy spôsobujú tiež opakované znalecké posudky vyžadované súdom alebo samotnými rodičmi. Komisárka nemôže tieto procesy ovplyvniť. Nemá právomoc konať voči súdom, ba nemá ani postavenie účastníka súdneho konania. Ak súd zamietne jej žiadosť o pribratie do konania, nemá ani zákonnú možnosť podať opravný prostriedok. Komisárke je opakovane zo strany poslancov vyčítané, že po právoplatnosti rozsudku nezabezpečí, aby sa rodič stretával s dieťaťom. Komisárka a zamestnanci úradu neuspeli u poslancov s vysvetlením, že zákon nezveruje komisárovi pre deti právomoci exekutívneho orgánu. Možno by pomohlo, keby poslanci v rámci poslaneckého prieskumu mali naštudované relevantné právne predpisy, ktorých dodržiavanie zisťujú. Tým by sa azda predišlo zbytočným špekuláciám.

Späť na zoznam aktualít