Vyhlásenie komisárky pre deti Viery Tomanovej k incidentu v základnej škole vo Vrútkach

Som  hlboko otrasená z udalostí, ktoré sa včera odohrali pred očami detí v základnej škole vo  Vrútkach. V nadväznosti na moje včerajšie vyhlásenie opätovne vyslovujem pozostalým úprimnú sústrasť a zraneným deťom a učiteľom želám skoré uzdravenie.

Považujem však za potrebné  upozorniť na to, že incident má širšie spoločenské súvislosti.

Aj napriek tomu, že sa nemôžem zodpovedne vyjadriť k štruktúre psychiky páchateľa, z medializovaných informácií je možné predpokladať, že páchateľ pravdepodobne mohol mať dlhodobejšie psychické problémy. Aj keď ide o dnes už dospelého páchateľa, podľa poznatkov psychiatrov psychické poruchy majú spravidla dlhodobejší vývin a niektoré  majú pôvod už v detskom veku.

Každoročne upozorňujem na neriešené problémy spojené s inštitucionálnym a personálnym  zabezpečením liečby a následnej starostlivosti o pedopsychiatrických pacientov.

Spolu s predstaviteľmi detskej psychiatrie márne voláme po utvorení podmienok pre zhustenie siete pedopsychiatrických  ambulancií a nemocničných lôžok. V správach o činnosti komisárky pre deti, ktoré  každoročne predkladám parlamentu, opakovane upozorňujem na absenciu špeciálnych zariadení pre detských pacientov s výraznými psychickými poruchami, najmä pre deti s hlbokým pásmom mentálneho postihnutia a nediagnostikovateľnými psychiatrickými diagnózami. Osobitne je nevyhnutné zriadiť detenčné zariadenie pre detských klientov, a to pre tie deti, ktoré už spáchali trestnú činnosť; samozrejme za podmienky nepretržitej 24- hodinovej zdravotnej starostlivosti.

Upozorňujem na to, že pre nedostatok pedopsychiatrov a špecializovaných zdravotných sestier, pre nedostatok ambulancií a nemocničných lôžok sa nedostáva adekvátnej zdravotnej starostlivosti každému detskému pacientovi, ktorého zdravotný stav si to vyžaduje. Nie je zabezpečená ani prevencia rozvoja psychických porúch nielen v detskom, ale aj v dospelom veku.

Liečbu psychicky chorých detí komplikuje aj neochota rodičov súhlasiť s liečbou dieťaťa, ktorého zdravotný stav si to vyžaduje  a tiež skúsenosť, že súdy sa často nariadeniu liečby detí snažia vyhnúť.

V dôsledku nezáujmu kompetentných osôb, ktoré sú zodpovedné za riešenie problémov uvedených v mojich správach o činnosti, sú  významne porušované práva detí na zdravotnú starostlivosť podľa Dohovoru o právach dieťaťa  a Ústavy SR, ale zároveň nie je zabezpečená ani  ochrana spoločnosti pred nežiadúcim správaním osôb s psychickými poruchami.

Opätovne sa aj týmto obraciam na Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo financií SR, aby spoločne venovali náležitú pozornosť problémom detskej psychiatrie a dvanástim navrhnutým prostriedkom nápravy, ktoré som zadefinovala naposledy v Správe o činnosti komisárky pre deti za rok 2019 – str. 97 až 103.

Viera Tomanová, komisárka pre deti

Späť na zoznam aktualít