Vyhlásenie komisárky pre deti k spôsobu kampane za očkovanie maloletých detí

Komisárka pre deti Viera Tomanová   vo všeobecnosti nespochybňuje očkovanie detí a aj  v minulosti sa vždy zasadzovala za očkovanie vakcínami, ktoré boli dostatočne klinicky  odskúšané a bola  preukázaná ich bezpečnosť.

Komisárka pre deti však so znepokojením vníma nepriamy nátlak na plošné očkovanie maloletých detí  proti ochoreniu COVID-19, ktorý sa uskutočňuje vo verejnom priestore a v niektorých školách, formou neúplného a jednostranného informovania o účinkoch vakcín proti ochoreniu Covid-19.

Komisárka pripomína že

 • očkovanie je dobrovoľné a nie je možné ho vynucovať, a to ani nepriamymi diskriminačnými hrozbami nezaočkovaných detí;
 • ani jedna z dostupných vakcín nemá riadnu registráciu; sú len podmienečne registrované Európskou agentúrou pre lieky pre núdzové použitie, a teda sú zatiaľ v štádiu ďalšieho monitorovania;
 • viaceré vedecké osobnosti upozorňujú, že zatiaľ nie je dostatok vedeckých dát dokladujúcich bezpečnosť dostupných vakcín proti COVID-19; (napríklad aj nemecká Stála očkovacia komisia (Stiko) pre nedostatok vedeckých údajov neodporúča plošnú vakcináciu detí a mládeže proti ochoreniu COVID-19, keďže nie sú jasné riziká, ktoré deťom pri imunizácii hrozia, na druhej strane však podporila očkovanie detí so zdravotnými problémami);
 • dlhodobé vedľajšie následky dostupných vakcín nie sú známe;
 • aj v tzv. „Písomnej informácii pre používateľa“ upozorňuje Ministerstvo zdravotníctva SR, že vakcína (Comirnaty koncentrát na injekčnú dispenziu) sa neodporúča podávať deťom mladším ako 16 rokov;
 • vo vzťahu k očkovaniu má zásadný význam Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, podľa ktorého záujmy a blaho človeka majú prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti a podľa ktorého na maloletom sa môže zákrok vykonať jedine so súhlasom jeho zástupcu, inštitúcie alebo osoby, či orgánu ustanoveného zákonom. Pred zákrokom musí byť osoba primerane informovaná o jeho účele a povahe, ako aj o následkoch a rizikách zákroku (čl. 2 a 6 ods. 2);
 • podľa zákona o zdravotnej starostlivosti
 • ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a zdravotných rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, a teda aj o možných zdravotných rizikách vakcíny a o zdravotných rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti, zákonného zástupcu dieťaťa a taktiež dieťa;
 • poučenie je potrebné poskytnúť zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.
 • Poučenie formou vyplnenia dotazníka, ktorý je v súčasnosti pri očkovaní daný očkovanej osobe k dispozícii, nezodpovedá kritériám podľa zákona o zdravotnej starostlivosti, pretože poučenie o prípadných možných rizikách negatívnych následkov použitej  vakcíny odkazuje len na zverejnené zjavne neúplné informácie o vedľajších účinkoch na webovom sídle ŠUKLu, resp. v priestoroch očkovacieho miesta, čo významne oslabuje  možnosť porozumenia pacientom.
 • Komisárka pre deti odporúča, aby očkovanie vykonával vždy len pediater dieťaťa, ktorý má dieťa v starostlivosti.
 • Názory vyslovené vo verejnom priestore, že žiaci budú mať len dve možnosti: očkovanie alebo testovanie na zistenie vírusu SARS-Cov-2, nie sú v súlade s ústavným právom na vzdelanie, pretože uplatnenie tohto základného práva každého dieťaťa nie je podmienené podrobeniu sa očkovaniu, testovaniu ani inému úkonu.
Späť na zoznam aktualít