Vyhlásenie komisárky pre deti k poslaneckému prieskumu

Úrad komisárky pre deti sa ohradzuje voči tvrdeniam, na základe ktorých by nemala byť zo strany úradu dodržiavaná hospodárnosť a že údajne malo dôjsť k porušeniu zákonných povinností pri nakladaní s verejnými financiami. Úrad v minulom roku podstúpil prierezovú kontrolu zo strany Najvyššieho kontrolného úradu SR a národní kontrolóri nezistili žiadne nedostatky významného charakteru.

Chyby menšej významnosti identifikované kontrolórmi boli odstránené a kontrolný úrad ich v rámci svojej pôsobnosti môže kedykoľvek preveriť. Komisárka pre deti Viera Tomanová sa preto obrátila na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu a požiadala ho, aby v rámci kontroly opatrení bolo opakovane preverené nakladanie s verejnými financiami a majetkom za rok 2019 a je presvedčená, že najvyššia štátna objektívna a kvalifikovaná kontrolná autorita potvrdí hospodárnosť i zákonnosť používania štátnych prostriedkov Úradom komisára pre deti.

Späť na zoznam aktualít