V. Tomanová: Investícia do všestranného vývinu detí je najmúdrejšou investíciou

Úvodná fotografia k novinke

BRATISLAVA 31. mája (SITA) – Investícia do všestranného vývinu detí je najmúdrejšou investíciou, pretože ide o budúcnosť nášho národa. Uviedla to v rozhovore pre agentúru SITA komisárka pre deti Viera Tomanová pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, ktorý si pripomenieme v sobotu 1. mája. Dodala, že práve v tento deň treba nevyhnutnosť všestranného rozvoja detí zdôrazňovať. Na Slovensku sú podľa nej vo všeobecnosti práva detí dodržiavané, hoci sa často stretáva s opakom. „Z mojich každodenných zistení musím, žiaľ, konštatovať, že často sa značne porušujú práva detí, a to takmer vo všetkých oblastiach života: či je to právo dieťaťa na život, na zdravotnú starostlivosť, právo na rodičov a rodinu, právo na vzdelanie, právo na súkromie, právo dieťaťa byť vypočuté a rešpektovať jeho názor, zabránenie šikane či týraniu a iným druhom zlého zaobchádzania,“ podotkla.

Komisárka si myslí, že základ je prevencia, aby práva detí neboli vôbec porušované. Často sa stáva, že rodičia svojím nerozumným správaním zaťahujú deti do svojich problémov, čím ich poškodzujú. „V dôsledku toho sa deti neraz ocitnú v starostlivosti psychológov a psychiatrov. Na prevenciu by mali dbať aj osoby nahrádzajúce starostlivosť rodičov. Títo všetci sú zodpovední za riadnu a náležitú výchovu detí tak, aby bol zabezpečený všestranný vývin dieťaťa. Túto úlohu plnia aj školy a školské zariadenia,“ prízvukovala Tomanová. Ako dodala, ďalej ide o zodpovedné plnenie všetkých zákonných povinností vo vzťahu k ochrane práv detí, ktoré zákon zveril kompetentným orgánom a inštitúciám. „Tieto inštitúcie a orgány však musia mať utvorené aj náležité podmienky na riadny výkon ich povinností. Ide predovšetkým o zabezpečenie kvalitného vzdelaného personálu, ktorý bude aj adekvátne ohodnotený,“ priblížila. Za nevyhnutné považuje zvyšovať povedomie spoločnosti o právach detí vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach dieťaťa, ktoré sú premietnuté v právnom poriadku SR. „Veľmi dôležitú úlohu v tejto oblasti môžu zohrať práve médiá, ktoré týmto pozývam zapojiť sa do agendy ochrany práv detí, pretože ide o verejný záujem,“ vyzvala komisárka pre deti.

Konštatované porušenia práv detí potvrdzuje aj Správa o činnosti komisárky pre deti za rok 2018, ktorú Tomanová obhájila na poslednej schôdzi Národnej rady SR. Z nej vyplýva, že Úrad komisárky pre deti v roku 2018 evidoval 1 566 podnetov, čo je oproti roku 2017 nárast o 479 evidovaných podnetov. Z evidovaného počtu komisárka a zamestnanci úradu vlani prešetrovali 844 podnetov. Podnety, ktoré boli v hodnotenom období komisárke podané, v značnej miere smerujú k ochrane práva dieťaťa na rodinu.

Medzi najvýznamnejšie priority ochrany komisárka zaraďuje právo na život, zdravie a zdravotnú starostlivosť detí. Preto v hodnotenom období iniciovala voči kompetentným orgánom riešenie viacero prípadov porušovania práva detí na zdravotnú starostlivosť. Išlo predovšetkým o medializované epidémie osýpok a syfilisu a úmrtia detí v dôsledku nesprávneho postupu pri výkone zdravotnej starostlivosti. Komisárka preskúmavala od mája 2018 viacero podnetov rodičov detí v súvislosti s úmrtiami alebo poškodeniami zdravia detí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti u rôznych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Rodičia detí požiadali komisárku o posúdenie možného porušenia alebo ohrozovania práv detí na zdravotnú starostlivosť. Do konca roka 2018 len v tejto súvislosti prijali 25 podnetov, v ktorých bolo vykonaných približne tisíc úkonov, pričom väčšina prípadov, ktoré spadli do agendy komisárky, stále riešia. V minulom roku komisárka venovala pozornosť aj dôležitému problému na národnostne zmiešanom juhu Slovenska, ktorý spočíval v nedostupnosti základného vzdelania pre deti v štátnom jazyku. Tento problém bol osobitne vypuklý v okrese Dunajská Streda. Komisárka takisto konštatovala, že naďalej pretrvávajú problémy v oblasti integrovaného vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a podnety prichádzali aj v súvislosti so šikanou detí.

Myšlienka vymedziť pre deti ich deň vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) vo švajčiarskej Ženeve ešte v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň s cieľom urobiť deťom radosť, a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete, na ich práva a potreby. V roku 1949 túto myšlienku vo svete podporili aj viaceré medzinárodné organizácie. Hoci nie je úplne jasné, prečo bol pre tento deň vybraný práve 1. jún, tento dátum je na svete najobľúbenejší a oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách sveta. Úplne po prvýkrát vo svete Deň detí oslavovali v San Franciscu v roku 1925, na Slovensku sa slávi od roku 1952.

Zdroj: SITA

Späť na zoznam aktualít