Upozornenie rodičov v súvislosti s očkovaním maloletých detí

V nadväznosti na Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k očkovaniu detí vo veku 5 – 11 rokov proti ochoreniu COVID-1 číslo: Z078870-2021 upozorňuje komisárka pre deti rodičov, že
  • testovanie vakcín proti ochoreniu Cocid-19, dostupných v Slovenskej republike, je t. č. v štádiu experimentu;
  • početné prípady nakazenia chorobou Covid-19 (variant delta) osôb po zaočkovaní vyvolávajú oprávnené pochybnosti, či zaočkovaná osoba je chránená pred nakazením chorobou Covd-19 a rovnako, či zaočkovaná osoba nie je prenášačom tejto choroby;
  • z dôvodu krátkosti času na testovanie (toto by malo trvať 5, resp. aj 10 rokov) zatiaľ nemôžu byť známe dlhodobé vedľajšie nežiadúce účinky vakcín proti Covid-19 ;
  • výrobca, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, Ministerstvo zdravotníctva SR ani štát nenesú žiadnu zodpovednosť za nežiadúce účinky vakcín, ani za prípadnú smrť následkom zaočkovania;
  • v súčasnosti výrobca, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, Ministerstvo zdravotníctva SR ani štát nenesú zodpovednosť ani za náklady na prípadnú nákladnú liečbu, ktorú si budú vyžadovať prípadné vedľajšie účinky očkovania, ak takáto liečba nebude hradená zdravotnou poisťovňou;
  • očkovanie maloletého dieťaťa nesmie byť vykonané bez písomného informovaného súhlasu oboch rodičov, resp. iného súdom určeného zákonného zástupcu dieťaťa. Tento informovaný súhlas musí obsahovať podrobnú informáciu o účele očkovania, o zložení vakcíny, o následkoch a možných zdravotných rizikách očkovania (aj po dlhšom čase), o možnostiach voľby navrhovaných postupov a o zdravotných rizikách odmietnutia očkovania;
  • očkovanie by mal vykonávať lekár, v ktorého starostlivosti je dieťa a ktorý dobre pozná celkový zdravotný stav dieťaťa;
  • očkovanie nie je povinné, je dobrovoľné.
Komisárka pre deti z uvedených dôvodov upozorňuje rodičov, aby starostlivo zvážili nevyhnutnosť očkovania svojho maloletého dieťaťa. Podľa Dohovoru o právach dieťaťa sa za maloleté dieťa považuje dieťa do 18. roku veku.    
Späť na zoznam aktualít