Účasť zástupcov Úradu komisára pre deti na podujatí: „Potřebujeme dětského ombudsmana?“

Plagát „Potřebujeme dětského ombudsmana?“Názov podujatia, ktoré organizovalo Centrom pro lidská práva a demokratizaci na Právnickej fakulte Masarykovi univerzity v Brne, nesie v sebe otázky, na ktoré sa pokúsili v rámci panelovej diskusie nachádzať odpovede i  pozvaní odborníci na práva detí.

Medzi pozvanými hosťami bola ak Komisárka pre deti Slovenskej republiky, Viera Tomanová a riaditeľka kancelárie Daniela Lengyelová.

Komisárka zaujala prítomných v panelovej diskusii svojim referátom o vzniku inštitúcie komisára, otázkami okolo zriadenia úradu, ako i o systéme riešenia a monitorovania problémov sociálno-právnej ochrany detí na Slovensku.

Ochrana práv dieťaťa  na Slovensku sa ukazuje ako veľmi formálna a premieta sa to v konečnom dôsledku aj do postavenia, právomoci sociálnych pracovníkov, kurátorov. V tejto oblasti je nevyhnutné urobiť čo najrýchlejšie legislatívne zmeny tak, aby práva dieťaťa boli na prvom mieste a súd bol povinný rešpektovať názor, postoj kurátora, zástupcu dieťaťa. Podotkla, že často sa stretáva s neprofesionálnym vedením výkonu súdnych rozhodnutí zo strany zúčastnených, v neprospech najlepšieho záujmu dieťaťa.

Spomenula navrhnuté opatrenia s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v záujme lepšieho  zvládnutia systému sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.

V rámci uľahčenia prístupu detí, ktoré sa na ňu môžu obrátiť, vyzdvihla ústretovú spoluprácu  so Slovenskou poštou a spustenie projektu bezplatného doručovania pošty, ako aj bezproblémovú spoluprácu so zriaďovateľmi školských a sociálnych zariadení, generálnou prokuratúrou a políciou.

Ako aj o spoluprácu s Prezídiom policajného zboru, kde je zabezpečená nepretržitá denná a nočná spolupráca v oblasti riešenia problémov detí, a to aj v dňoch pracovného pokoja.

Vyzdvihla aj spoluprácu so zahraničnými subjektmi a subjektmi podieľajúcimi sa na výkone a ochrane práv detí.

Späť na zoznam aktualít