Triedy s vyučovacím jazykom slovenským v národnostne zmiešaných územiach

Komisárka pre deti sa zaoberá s problematikou umiestňovania žiakov slovenskej národnosti do škôl s vyučovacím jazykom slovenským v národnostne zmiešaných územiach. Jej prvoradou úlohou je riešiť problémy akýchkoľvek detí vo vzťahu k uplatneniu práva na vzdelanie.

V januári tohto roku sa na ňu obrátili rodičia detí, ktorí ako uvádzali v podaní,  majú problém s umiestnením svojich detí do základných  škôl s vyučovacím jazykom slovenským. V tomto prípade sa jednalo o obec Trnávka v okrese Dunajská Streda, kde ich deti doposiaľ navštevovali Základnú školu Mateja Bela v Šamoríne. Bohužiaľ od školského roku 2018/2019 tomu tak nebude, pretože mesto Šamorín nemá dostatočné kapacity pre umiestnenie detí svojich obyvateľov a už vôbec nie pre deti z okolitých obcí, t. j. ani z Trnávky.  Starosta preto rodičom odporučil, aby deti zapísali do školy v meste Gabčíkovo, ktoré je však od ich obce vzdialené cca 22 km.

Žiakom chýba slovenská škola

Základná škola Mateja Bela v Šamoríne zmenila školský obvod a prestala prijímať deti z okolia, nastal v okolitých obciach veľký problém. Škola je dlhodobo preplnená. Nepríjemná situácia sa týka obcí Rohovce, Trnávka, Báč, Blatná na Ostrove, Kyselica, Macov a Horný Bar. Ani v jednej z nich sa totiž nenachádza základná škola so slovenským vyučovacím jazykom.

Komisárka pre deti v danej veci opakovane oslovila starostu obce Trnávka, ako i príslušný Okresný úrad  v Trnave a v neposlednej rade ministerku Školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Martinu Lubyovú  a požiadala ich o súčinnosť v záujme riešenia tejto pätovej situácie, a to s ohľadom na ustanovenia Dohovoru o právach dieťaťa.

Výsledkom riešenia danej situácie, ktorá výrazne zasahuje do vyučovacieho procesu detí by malo byť zriadenie tried s vyučovacím jazykom slovenským v existujúcich školských zariadeniach. Komisárka pre deti jednoznačne podporuje toto riešenie, ktoré napomôže vyriešiť tento faktický problém.

Právo detí vzdelávať sa v materinskom jazyku nemôže byť upierané ani poslancami miestnej samosprávy, ktorí by v prvom rade mali dbať na dodržiavanie práv detí v dotknutých obciach.

Do pozornosti dávam: https://www.chcemeskolu.sk/

Späť na zoznam aktualít