Stop šikane

Stop šikane

Verejnosť sa o násilí na školách dozvedá z médií, ktoré však opisujú len tie najbrutálnejšie prípady. K šikanovaniu dochádza na každej škole. Šikanovanie (šikana) na školách má veľké množstvo foriem. Od  fyzických útokov až po ťažké formy psychického týrania. I nástroje šikany sa menia a podliehajú dobe. V poslednom čase sa i u detí množia útoky cez počítač – kyberšikana.

Komisár pre deti posudzoval v rokoch 2016 -2017 okrem ostatných podnetov aj  podnety v oblasti možnej šikany. Podnety sa vo väčšej časti týkali porušovania práv dieťaťa v škole alebo mimo územie školy medzi spolužiakmi. Východisková legislatíva zákon č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Metodického usmernenia č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.

Komisárka pre deti sa čoraz častejšie stretáva s podnetmi od detí, ktoré sa v školských zariadeniach stretávajú s šikanóznym správaním z radov spolužiakov. Žiaľ musíme podotknúť, že prípad od prípadu poukazuje na hlbokosiahlosť a početnosť týchto prípadov.

Pri posudzovaní jedného z podnetov bola komisárka pre deti oboznámená so skutočnosťami, ktoré zadávajú možné porušenia práv viacerých žiakov školy. Podnet vyhodnotila ako podozrenie z  trestného činu vydierania podľa ustanovenia §189 Trestného zákon a šírenia pornografie podľa ustanovenia § 132 Trestného zákon v jednočinnom súbehu z ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa ustanovenia § 211 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného podnet odstúpila na prešetrenie orgánom činným v trestnom konaní.

V rámci kompetencií komisárky pre deti nebolo možné posúdiť, v akom čase (či sa to vzťahovalo aj na čas pobytu v škole, počas vzdelávania a výchovy) a v akej intenzite dochádzalo k vzájomnému posielaniu chúlostivej fotodokumentácie medzi niektorými žiakmi školy a taktiež, kto bola osoba, ktorá si vyžiadala uvedenú fotodokumentáciu dokumentáciu.

Tisíce učiteľov a riaditeľov na školách,  tisíce policajtov, ako i množstvo ďalších zúčastnených  nezastavilo šikanu na školách. Ani komisárka pre deti ju nemôže zastaviť, len tak švihnutím prútika. To sa  proste nedá.

Neznamená to však, že nám je tento problém ľahostajný a dôrazne sa mu nevenujeme. Neriešime to len prostredníctvom úradov a inštitúcií. Na pomoc sme si vzali aj samotné deti. Oslovili sme všetky základne školy na Slovensku a požiadali sme ich o spoluprácu.  Deti sa na nás môžu priamo obrátiť v prípade, že neuspeli so svojimi sťažnosťami alebo sa boja niečo povedať. Dohodli sme so Slovenskou poštou, stačí ak dieťa napíše lístok pre pani Tomanovú, resp. pre komisára pre deti, pošta nám potom takéto podanie bezplatne doručí do štyroch dní.

Pripravujeme aj webovú stránku „Stop šikane“, kde sa budú môcť deti anonymne elektronicky obracať na mňa v týchto prípadoch. Doposiaľ sa nám prihlásilo viac ako 150 detí, ktoré aktívne spolupracujú s našim úradom. Stránka však bude zverejnená v  dohľadnej dobe.

Späť na zoznam aktualít