Stanovisko komisárky pre deti v otázke prístupu detí k vzdelávaniu sa v štátnom jazyku

Úvodná fotografia k novinke

Komisárka pre deti dlhodobo monitoruje situáciu súvisiacu so zrušením školského obvodu Základnej školy Mateja Bela v Šamoríne, s vyučovacím jazykom slovenskýma zmenou školského obvodu prevažne na neprimerane vzdialené Gabčíkovo.

Na  komisárku pre deti (ďalej len „komisárka“) sa obrátili rodičia detí z obcí Trnávka a Rohovce. Komisárka už v roku 2018 poukazovala na to, že deti z uvedených obcí budú musieť dochádzať do základnej školy v Gabčíkove,  vzdialenej mnoho kilometrov od miesta ich bydliska a budú mať nerovnaké podmienky spojené so vzdelávaním v porovnaní s deťmi, navštevujúcimi základné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Komisárka v predmetnej veci vykonala úkony smerom k dotknutým obciam, k Okresnému úradu Trnava, k Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a žiadala o nápravu a zosúladenie práva pre obidve skupiny detí.

Dňa 1.1.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 365/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon            č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon sprísnil a spresnil podmienky určovania školských obvodov a kritérií, ktoré musia byť zohľadnené pri ich určovaní.

Komisárka po písomnej komunikácii so starostkami a starostami dotknutých obcí v roku 2019  konštatuje, že tieto zákonné kritériá nie sú v prípade viacerých obcí v Okrese Dunajská Streda naplnené. Zosúladené so zákonom pritom musia byť najneskôr do začiatku školského roka 2019/2020 (§ 39hc školského zákona).

Súčasná situácia tiež nie je v súlade s najlepším záujmom detí a ich základným právom na vzdelanie. V Preambule Dohovoru o právach dieťaťa (ďalej len „Dohovor“) sa okrem iného uvádza, že v záujme plného a harmonického rozvoja osobnosti, musí dieťa vyrastať v rodinnom prostredí, v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia, majúc na zreteli, že dieťa musí byť plne pripravené žiť v spoločnosti vlastným životom a byť vychované v duchu ideálov obsiahnutých v Charte Spojených národov, a to predovšetkým v duchu mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, slobody, rovnostia spolupatričnosti.

V článku 3 bode 3. Dohovoru – ZÁUJMY DIEŤAŤA je ustanovený záväzok zmluvných štátov, že zabezpečia, aby inštitúcie, služby a zariadenia zodpovedné za starostlivosť a ochranu detí zodpovedali normám stanoveným kompetentnými úradmi, zvlášť po stránke bezpečnosti a ochrany zdravia, počtu a kvalifikácie personálu, ako aj kompetentného dozoru.

Podľa článku 42 bod 1 Ústavy SR má každý právo na vzdelanie.  Školská dochádzka je povinná. Komisára je toho názoru, že súčasný stav je nielen v nesúladne s Dohovorom,  s právnymi predpismi, ale ohrozuje aj výkon tohto práva, aj plnenie tejto ústavnej povinnosti.

Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. a) prvého bodu a § 26 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím  a o zmene a doplnení niektorých zákonov komisárka písomne požiadala starostky a starostov obcí Rohovce, Trnávka, Báč, Macov, Blatná na Ostrove, Kyselica, Horný Bar, Holice o zaslanie informácií v rozsahu:

  • aké kroky vykonala konkrétna obec na vyriešenie veci od momentu, kedy sa dozvedela o zrušení školského obvodu pre Šamorín;
  • aké kroky vykonala konkrétna obec po nadobudnutí účinnosti novej právnej úpravy a aké kroky plánuje uskutočniť v najbližšom období, aby boli zákonné povinnosti riadne splnené a práva detí na vzdelanie neboli ohrozené.

Komisárka opakovane zdôrazňuje, že každé dieťa má právo na vzdelávanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku a ak prejav vôle dieťaťa je vzdelávať sa na základnej škole so slovenským alebo maďarským vyučovacím jazykom, potom podmienky na ich vzdelávanie, vrátane dochádzky do školy, musia byť porovnateľné. Nie je možné ktorúkoľvek skupinu zvýhodňovať.

Komisárka očakáva vyriešenie uvedeného problému do začiatku nového školského roku, ako o to požiadala aj Okresný úrad Trnava, odbor školstva.

Späť na zoznam aktualít