Stanovisko k tzv. Jasličkovému zákonu

Stanovisko k tzv. Jasličkovému zákonu

(k novele zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov účinnej od 1.3.2017)

Máme tu ďalšiu novelu zákona o sociálnych službách, ktorá sa týka zriaďovania zariadení starostlivosti o deti do veku troch rokov dieťaťa, jednoducho povedané detských jaslí.

Slovensko by mohlo v oblasti predškolských zariadení skutočne reálne poskytovať veľmi dobré a relevantné informácie z aplikačnej praxe pôsobenia týchto zariadení, a teda aj  detských jaslí. Dokonca môže využiť poznatky (ktoré tu boli), či už pozitívne alebo  negatívne z ich prevádzkovania a vytvoriť kvalitnú sieť zariadení pre deti. A umiestnením detí v takýchto zariadeniach umožniť rodičom s nízkymi príjmami vylepšiť si sociálnu situáciu príjmom z pracovnej činnosti.

Žiaľ táto novela si vyžiadala ďalšiu novelu, vďaka ktorej sa stal zákon č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách upravujúci aj  problematiku tzv. detských jaslí protirečivý, vnútorne rozporný, obsahovo navzájom nepreviazaný.

Pýtame sa, kto bude niesť zodpovednosť za aplikáciu, keďže ani orgán verejnej správy, ktorý sa na tvorbe podieľal, sám nevie vyložiť jeho uplatňovanie. V tejto súvislosti pripomínam, že sa tu môže hovoriť o  zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, ktorá je upravená aj zákonom (č. 514/2013 Z. z.). Nesprávne uplatňovanie tejto právnej úpravy môže spôsobiť zánik miest pre deti do troch rokov v zriaďovateľskej pôsobnosti fyzických, či právnických osôb, ako aj finančné straty v rodinách.

Na koho sa majú obrátiť perzekvované subjekty (rozumej zriaďovatelia detských jaslí), ktoré na rozdiel od tvorcov zákona nenarábajú s neživým  materiálom, ale s tými  najbezbrannejšími, a to s malými deťmi a ich milujúcimi rodičmi.

Späť na zoznam aktualít