Rodičovská dohoda versus civilné mimosporové konanie

Život detí je formovaný nielen rozhodnutiami rodičov, ale aj prostredníctvom ďalších osôb, s ktorými deti prichádzajú do kontaktu. Rodičia, ktorí žijú v manželstve, ale i rodičia, ktorí neuzatvorili manželský zväzok sa slobodne rozhodujú o tom, či splodia dieťa, ktoré je akýmsi prostriedkom ich samotného dobra, alebo nie.

Bohužiaľ dnešná konzumná spoločnosť spôsobuje to, že v  mnohých prípadoch vzťahy medzi rodičmi ochladnú, je to spôsobené nielen  sociálnymi, ekonomickými faktormi ale i samotnou spoločnosťou, ktorá v súčasnosti potláča morálne princípy  do úzadia.

V takýchto prípadoch sa dieťa stáva akýmsi prostriedkom, cez ktorého si rodičia kompenzujú svoje ego. Pri  riešení otázky úpravy výkonu rodičovských práv nepozerajú na dobro dieťaťa, ale len na vlastné záujmy.

V týchto  zložitých prípadoch neostáva nič iné rodičom, len sa obrátiť  na príslušný súd, aby  rozhodol o úprave rodičovských práv. Takáto forma riešenia otázky úpravy rodičovských práv by  mala byť až na poslednom mieste. Právny  poriadok Slovenskej republiky umožňuje rodičom, aby svoje  rodičovské práva upravili súhlasným prejavom vôle, a to tzv. rodičovskou dohodou, ktorú musí schváliť príslušný súd, inak je nevykonateľná.

Rodičovská dohoda napĺňa zodpovednosť rodičov, ktorá by mala odrážať všetky  potreby dieťaťa po rozpade vzťahu rodičov. Prostredníctvom takejto dohody si rodičia  predovšetkým  upravia  výkon rodičovských práv a povinností k maloletému, a to takým spôsobom, ktorý odráža najlepší záujem dieťaťa, ktorý by mal   prispieť k riadnemu  telesnému, duševnému a morálnemu rozvoju  dieťaťa. Dohodou sa rodičia  rozhodujú  vyriešiť všetky otázky spoločnej výchovy maloletého do budúcnosti tak, aby boli čo najviac v prospech maloletého dieťaťa, a aby sa rozdielne bývanie rodičov v čo možno najmenšej miere odrazilo na jeho zdraví, duševnej pohode, morálnom a sociálnom rozvoji.

Každý z rodičov uzavretím tejto dohody deklaruje svoj záujem riešiť všetky záležitosti spoločne a predovšetkým v prospech maloletého. Rodičovská dohoda sa javí ako najlepšia forma úpravy rodičovských práv, ktorá nielen šetrí peniaze rodičov, vzhľadom na zdĺhavosť súdneho mimosporového konania, ale najlepšie chráni záujmy maloletého dieťaťa pokiaľ rodičia uprednostnia záujem dieťaťa pred vlastnými záujmami.

Späť na zoznam aktualít