Reakcia komisárky pre deti na uverejnené príspevky v médiach

Na základe mätúcich a neúplných informácií uverejnených v rôznych médiách sa komisárka pre deti rozhodla reagovať na uverejnený článok z dňa 10.05.2016 a 11.05 2016. Komisárka pre deti bola zvolená do funkcie  Národnou radou Slovenskej republiky dňa 02.12.2016.  Podľa § 30 ods. 2 zákona č. 176/2015  Z.z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) jej vyplýva povinnosť začať vykonávať pôsobnosť do šiestich mesiacov odo dňa zvolenie do funkcie. To znamená do 02.06.2016 ako aj učinila. Úrad komisára pre deti bol zriadený dňa 01.02.2016. Zmluva o prenájme nebytových priestorov bola podpísaná dňa 07.03.2016, pričom  osobitne sa prihliadalo na výšku nájmu a dovolím si tvrdiť, že výhodnejšiu cenu prenájmu nemá žiadna štátna inštitúcia.

     Pôsobnosť a činnosť komisára sa nevzťahuje len na doteraz vyriešených 16 individuálnych podnetov pri ktorých došlo ku konkrétnemu porušeniu práv detí ,ale aj 36 rôznych podaní a viac ako 220 otázok.  Dôležitou súčasťou práce komisára pre deti nie je len riešenie podnetov ale najmä monitorovanie dodržiavania práv dieťaťa ako aj vypracovávanie vyjadrení, stanovísk a odporúčaní ako je uvedené v § 4 zákona. Úrad komisára pre deti sa denne zaoberá nielen samotnými podnetmi ale aj odporúčaniami a upozorneniami orgánov verejnej správy. Monitorovanie dodržiavanie práv dieťaťa je dlhodobou činnosťou, ktorá si vyžaduje odborný a systematický prístup. Úrad komisára pre deti poskytuje aj právne poradenstvo a odpovede na otázky klientom ktorých podania nespadajú do našej pôsobnosti, ale iné úrady im neboli ochotné pomôcť.

V nadväznosti na uvedené, Komisárka pre deti vyjadruje nespokojnosť s prístupom médií, a uverejňovaním nepresných informácii na základe neúplného obrazu. Napriek tomu Komisárka pre deti verí, že toto vyhlásenie uvedie veci na pravú mieru a média budú Úradu komisára pre deti nápomocné pri dodržiavaní práv tých najbezradnejších, nakoľko to je predsa tá najdôležitejšia vec, na ktorú by sa mala zamerať celá spoločnosť. Na záver pripájame reakciu na jednotlivé tvrdenia médií a zároveň odpočet našich aktivít na základe uverejnených nepravdivých a neúplných informácií.

 1. Otázka platu komisárky
 • Pani Komisárka pre deti poberá plat ustanovený v zákone č. 176/2015 z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov, až od dňa zriadenia Úradu komisára pre deti.
 1. K počtu podnetov, podaní, otázok a poradenstva
 • Na základe zákona treba rozlišovať medzi evidovaním podnetu a odpoveďami na podania ako aj otázky v rámci poradenstva, ktoré poskytujeme. Doposiaľ sme sa zaoberali viac ako 220 otázkami,36 podaniami (písomné aj ústne) a 16 podnetmi v ktorých došlo ku konkrétnemu porušeniu práv detí.
 1. K jednotlivým aktivitám úradu
 • Nadviazanie spolupráce s Prezidentom policajného zboru SR
 • Nadviazanie spolupráce s Generálnym prokurátorom SR
 • Projekt detskej bezplatnej pošty v rámci kontaktu s Komisárkou v spolupráci so Slovenskou poštou a poštovým ombudsmanom
 • Nadviazanie spolupráce so všetkými predsedami VÚC
 • Príprava memoránd so štyrmi Univerzitami v rámci SR vo veci prieskumov, śtúdií a výskumov, konkrétne Trnavská univerzita, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave.
 • Príprava registrácie v rámci ENOC (European network of ombudsperson for children)
 • Poskytovanie poradenstva najmä vo veci nečinnosti kompetentných orgánov (obracajú sa na nás aj klienti ktorých odmietla pani Verejná ochrankyňa práv)
 • Odpovede na otázky detí
 1. K prenájmu nebytových priestorov
 • Úrad komisára pre deti platí prenájom vo výške 8,50 Eur,- na m2 aj so službami vrátane všetkých prevádzkových nákladov, čo je v komparácií s obdobnými úradmi jednoznačne najnižšia suma
 1. K odborným pracovníkom Úradu
 • Odborný pracovník úradu musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa minimálne s trojročnou praxou v obore práva a sociálnej práce.
 1. K prístupnosti internetovej stránky
 • S počudovaním reagujeme na tvrdenie, že našu stránku sa ako uvádzajú média nedá „vygúgliť“. Pritom stačí do prehliadača zadať termín „komisár pre deti“. S pevnou vierou dúfame, že k tomuto tvrdenie sme poskytli dostatočný návod ako nás nájsť na webe
 1. K apolitickosti komisárky
 • Členstvo v strane SMER SD pozastavila už v októbri 2015 a zo strany vystúpila k 31.12 2015. Zastávame názor, že je potrebné sa v prvom rade venovať ochrane práv detí a nie neobjektívnym a zavádzajúcim sporom, ktoré k riešeniu problému dodržiavania práv deti absolútne neprispievajú. Preto si dovolíme vyzvať všetkých kompetentných ľudí bez ohľadu na politickú príslušnosť k spolupráci v rámci naplnenia tohto dôležitého spoločenského cieľa. Predsa ide o ochranu tých najbezbrannejších.

Ing. Viera Tomanová, PhD.

komisárka pre deti

Späť na zoznam aktualít