Reakcia komisárky pre deti k článku „Rozvod a boj o deti“ v týždenníku PLUS 7 DNÍ

Úrad komisára pre deti stojí a vždy bude stáť na strane detí a ochraňovať ich práva.  Nenechá sa vtiahnuť do sporov medzi rodičmi, ktoré v konečnom dôsledku najnegatívnejšie prežívajú práve ich deti. Z uvedeného dôvodu nabádame rodičov k tomu, aby pri riešení sporu mali na prvom mieste svoje dieťa.

Úrad komisára  pre deti striktne odmieta akékoľvek lživé  obvinenie  rodičov, ktoré vyvolávajú pochybnosti o konaní úradu v záujme dieťaťa. Zdôrazňuje, že nikdy neobhajuje žiadneho z rodičov, ale len výlučne najlepší záujem maloletého dieťaťa, čo  môže byť niekedy v rozpore s postojmi a názormi rodičov. Zároveň uvádzame, že aj podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva najlepší záujem dieťaťa môže v závislosti na svojej povahe a závažnosti prevážiť nad záujmom rodiča.

Nezávislosť komisára pre deti má zásadný význam pre existenciu inštitútu komisára a spočíva predovšetkým v tom, že žiadny iný orgán verejnej moci nemá oprávnenie vydávať príkazy, ktoré by mohli formovať alebo ovplyvňovať rozhodnutia komisára pre deti, či uplatní svoju právomoc alebo o spôsobe ako ju uplatní.

Úrad komisára pre deti sa ohradzuje voči falošným tvrdeniam autora článku „Rozvod a boj o deti“ uverejnený v týždenníku PLUS 7 DNÍ a striktne odmieta akékoľvek nepravdivé tvrdenia, že by úrad komisára pre deti nekonal v najlepšom záujme dieťaťa. Zdôrazňujeme, že autor článku vôbec nekontaktoval Úrad komisára pre deti a neoveroval si nepravdivé informácie, ktoré v článku uviedol. Zároveň podotýkame, že Úrad komisára pre deti a ani komisár pre deti nerozhoduje a ani nemôže rozhodovať o zverení dieťaťa do starostlivosti rodičov.

Zároveň dávame do pozornosti, že nemusí byť v najlepšom záujme dieťaťa zverejňovať v médiách jeho identitu, vrátane jeho podobizne, v spojitosti s rozvodom jeho rodičov a v spojitosti so sporom rodičov o úpravu styku rodičov s dieťaťom. Naopak, prax potvrdzuje, že takáto medializácia dieťaťa môže mať veľmi negatívny vplyv na psychiku dieťaťa.

Späť na zoznam aktualít