Pripomienky komisárky pre deti k platnej legislatíve

Komisárka pre deti predložila v rámci medzirezortného pripomienkového konania do návrhu novely zákona, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“), ktorá bola 16. augusta  2017 prerokovaná vo vláde SR,  pripomienky, ktoré sa dotýkali zlepšenia  postavenia rodín pri zabezpečení starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje starostlivosť o dieťa.

V rámci týchto pripomienok (publikované na stránke vlády SR:  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/929) komisárka pre deti navrhla, aby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa bol povinne zamestnaný  odborný zamestnanec so zdravotníckou kvalifikáciou, ktorý by nebol považovaný za opatrovateľa a zároveň navrhla riešenie jeho mzdového ohodnotenia. Túto požiadavku komisárka pre deti predniesla ešte v roku 2016, keď sa pracovalo na novele zákona o sociálnych službách, ktorá starostlivosť o deti do troch rokov veku dieťaťa v zariadení (dovtedy detské jasle) zakotvila do zákona ako sociálnu službu. V tom čase jej pripomienka akceptovaná nebola. Pri druhej novele bola táto zásadná pripomienka  komisárky pre deti čiastočne akceptovaná tak, že týmito zamestnancami budú odborníci spĺňajúci podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sestry, pôrodnej asistentky alebo zdravotníckeho asistenta. Komisárka pre deti považuje za nedostatok takto prijatého návrhu to, že títo zdravotnícki odborníci budú na účely vykonávania svojej práce v predmetnom zariadení považovaní za opatrovateľov, a to aj napriek ich odbornosti v inej oblasti.

Komisárka vo svojich zásadných pripomienkach poukázala aj na tú skutočnosť, že v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť, avšak v zariadeniach sociálnych služieb určených pre deti do troch rokov veku dieťaťa sa predkladateľ nesnažil poskytnúť ani len takú odbornú starostlivosť z oblasti zdravotníckych činností, ktorá by zodpovedala základným požiadavkám kladeným na zdravotnícku starostlivosť poskytovanú dieťaťu, ktorú zaručuje   článok 24 Dohovoru OSN o právach dieťaťa, najmä, aby deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa mali prístup k efektívnym zdravotníckym službám. Článok 24 Dohovoru o právach dieťaťa ustanovuje, že dieťa má právo na najlepší zdravotný stav a prístup k zdravotníckym službám najvyššieho štandardu. Štát musí klásť zvláštny dôraz na ustanovenia o základnej a preventívnej starostlivosti, verejnej zdravotnej výchove a na znižovanie detskej úmrtnosti. Štát musí zabezpečiť, aby žiadne dieťa nemalo zamedzený prístup k efektívnym zdravotníckym službám.

Komisárka pre deti pri obidvoch novelách týkajúcich sa zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa navrhovala, aby sa v tomto zariadení odborným zamestnancom so zdravotníckou kvalifikáciou stal povinne (obligatórne) zdravotnícky asistent, ktorý by mal v zákone ustanovené konkrétne odborné činnosti, ktoré komisárka pre deti vo svojich zásadných pripomienkach navrhla a poskytoval by tieto činnosti deťom do troch rokov veku dieťaťa, teda nielen deťom do jedného roku veku dieťaťa, ako to navrhoval predkladateľ a ako to Národná rada SR aj schválila. Svojim prístupom k tejto otázke mala komisárka pre deti na zreteli riešenie problému zamestnávania zdravotníckych asistentov, ktorí patria medzi tie skupiny mladých ľudí, ktorí po absolvovaní štúdia nemôžu nájsť zamestnanie. Problém zamestnávania zdravotníckych asistentov bol prezentovaný aj v médiách, keď tento odbor bol zaradený medzi odbory s najťažším uplatňovaním sa na trhu práce. Zaujímavé je, že o tento odbor štúdia je záujem, a to nielen medzi ženami, ale aj medzi mužmi.

Komisárka pre deti pri novele zákona o sociálnych službách v roku 2017  k problematike prevádzkovania zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa predložila zásadné pripomienky, ktoré sa týkali toho, aby bola vyriešená otázka predkladania dokladov na účely registrácie tohto zariadenia na vyššom územnom celku tak, aby táto povinnosť zodpovedala logike, zníženiu administratívnej záťaže a vyriešeniu problému, ktorý sa ťahá roky, najmä pokiaľ ide o „detské jasle“, ktoré do prijatia novely o sociálnych službách o ich pretransformovaní na zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, boli a ešte sú prevádzkované v priestoroch materských škôl zaradených do siete škôl a deti z detských jaslí využívali a naďalej využívajú jedálne, ktoré sú zaradené do siete školských zariadení. Tento problém sa napriek zásadným pripomienkam komisárky pre deti predkladateľ nesnažil riešiť a v súčasnosti nastávajú problémy, pretože deti do troch rokov veku potrebujú svoj špeciálny režim stravovania, ktorý im nebude môcť byť zabezpečený, ak  po 1. júli 2018, keď novela o sociálnych službách nadobúda účinnosť, školské zariadenia neponechajú zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vo svojich priestoroch.

Napriek tomu sa aj na základe zásadných pripomienok komisárky pre deti podarilo aspoň niektoré termíny efektívneho prevádzkovania zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa presunúť na neskorší termín.

Aktivita komisárky pre deti je zameraná na celý rad otázok, ktoré nevyhnutne potrebujú odborné riešenia a vzájomnú spoluprácu rezortov Ministerstva školstva SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pokiaľ ide o ďalšiu legislatívnu aktivitu komisárky pre deti v roku 2017, zapojila sa  do nej aj vtedy, keď Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania dňa 20. septembra 2017 materiál, ktorého cieľom bolo zmeniť zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Komisárka pre deti v rámci medzirezortného pripomienkového konania poukázala v stanovenej lehote na nesystémovosť  a nepripravenosť príslušného rezortu (predkladateľa novely) na takúto rozsiahlu zmenu.

Mnohé ustanovenia v danom materiáli považovala za diskriminačné, nakoľko predkladaná novela zákona ustanovovala isté podmienky pre výkon činnosti u vybraných  subjektov, a u iných nie. Komisárka pre deti považuje za nie šťastné riešenie, že jej pripomienky akceptované neboli a problém diskriminácie odstránený nebol.

Zároveň poukázala  na finančnú záťaž, ktorú novela zákona č. 305/2005 Z. z. do systému prinesie a tiež poukázala na skutočnosť, že táto finančná záťaž je neúnosná, nakoľko zákon vytvára Centrá, ktoré budú  poskytovať  dieťaťu nielen bývanie, stravovanie, obslužné činnosti a nevyhnutné vybavenie zodpovedajúce potrebám a veku dieťaťa, ak je dieťa prijaté bez osobného vybavenia, ale ak  je dieťa prijaté do centra spolu s fyzickými osobami podľa § 47 ods. 5, centrum poskytuje dieťaťu a týmto fyzickým osobám bývanie a utvára podmienky na prípravu stravy, ak nie je dohodnuté inak.

Komisárka pre deti poukázala na skutočnosť, že mnohé ustanovenia, ktoré sú v novele obsiahnuté už teraz vykazujú znak, že ich bude treba novelizovať, nakoľko ich nie je možné implementovať do zavedeného systému, čo v súčasnosti pripúšťa  už aj jej predkladateľ.

Komisárka pre deti neupustí od svojej snahy predkladať v budúcnosti pri novelách zákonov také zásadné pripomienky, ktoré zlepšia postavenie detí v zariadeniach určených pre deti, ako aj zamestnávanie odborníkov, ktorí majú potrebnú kvalifikáciu pomáhať deťom, a nemôžu sa uplatniť. Jej snahou do budúcnosti bude presadiť v rámci legislatívnych procesov, aby sa vo všetkých zariadeniach, ktoré sú určené pre deti, poskytovala ošetrovateľská starostlivosť.

Späť na zoznam aktualít