Prestali testovať žiakov

Komisárka  pre deti Viera Tomanová víta rozhodnutie vlády, ktorým vláda upustila od  podmieňovania ústavného práva detí na vzdelanie a povinnosti plnenia školskej dochádzky preukázaním sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu v lokalitách, ktoré nie sú zaradené v okresoch  podľa COVID AUTOMAT-u do IV. stupňa.. Komisárka pre deti vníma tento krok vlády ako výsledok jej ročného úsilia, kedy opakovane  upozorňovala členov vlády na škodlivé dôsledky zatvorených škôl na deti a na porušovanie práv detí garantovaných Dohovorom o právach dieťaťa ako aj na nedovolené zásahy v oblasti zdravia vynúteným testovaním maloletých detí bez súhlasu zákonných zástupcov, ktoré popri Ústave SR a zákone o zdravotnej starostlivosti nedovoľuje Dohovor o ľudských právach o biomedicíne; podrobne analyzovala tieto negatívne dopady   v Správe o činnosti komisárky pre deti za rok 2020, ktorú predložila 30. marca 2021 Národnej rade SR

Správa je zverejnená na webovom sídle Úradu komisára pre deti: 
Správa o činnosti komisárky pre deti za rok 2020

Komisárka pre deti opätovne pripomína ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu nevyhnutnosť prijatia plánov vyrovnávacích opatrení, ktoré aspoň čiastočne doplnia výpadok vo vedomostiach, ktoré si formou dištančného vzdelávania žiaci nemohli osvojiť. Plány vyrovnávacích opatrení, ak majú splniť svoj cieľ, musia byť však štruktúrované osobitne pre každú školu, osobitne pre každú triedu a osobitne pre každý učebný predmet.

Späť na zoznam aktualít