Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky diskutovala s Komisárkou pre deti o vzájomnej spolupráci

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková sa dnes v Bratislave stretla s komisárkou pre deti Vierou Tomanovou. Predmetom diskusie bola ochrana práv detí, podpora a presadzovanie práv priznaných dieťaťu Dohovorom o právach dieťaťa a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, monitoring dodržiavania a presadzovania práv detí, ako aj rozhodovacia činnosť ústavného súdu vo veciach porušenia práv maloletých.

Počas 3. funkčného obdobia Ústavného súdu Slovenskej republiky na čele s Ivettou Macejkovou (od 16. februára 2007 k dnešnému dňu) bolo ústavnému súdu doručených 204 podaní, v ktorých sťažovatelia namietali porušenie práv maloletých detí, a z nich v 40 prípadoch ústavný súd nálezom vyslovil, že práva maloletých detí porušené boli. Podania sa týkali najmä prieťahov v súdnom konaní, stanovenia výšky výživného, úpravy styku maloletých s rodičom s inou ako slovenskou štátnou príslušnosťou, ale aj únosov a adopcií.

Predsedníčka ústavného súdu sa spolu s komisárkou pre deti zhodli na tom, že chrániť základné práva a slobody maloletých detí, ktoré sa samy chrániť často nevedia, je nielen povinnosťou v zmysle Ústavy Slovenskej republiky (napr. čl. 48 ods. 2, čl. 46 ods. 1)1 a medzinárodných dohovorov (čl. 6 ods. 1 dohovoru, čl. 36 ods. 1 a čl. 38 ods. 2 listiny, čl. 3 ods. 1 a čl. 12 ods. 1 a ods. 2 Dohovoru o právach dieťaťa)2 ale aj povinnosťou v zmysle ľudskosti.

Autorita ústavného súdu a komisára pre deti môže výraznou mierou prispieť k zníženiu počtu nálezov, v ktorých sa konštatuje nečinnosť súdov, ako aj porušovanie základných ľudských práv a slobôd maloletých detí v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu. Najbližšia vzájomná spolupráca sa teda zameria na to, že ústavný súd bude komisárku pre deti mesačne informovať o nálezoch, v ktorých sa konštatuje porušenie práv maloletých, aby mohla v medziach svojej pôsobnosti vykonávať adekvátnu kontrolu a dozor.

Späť na zoznam aktualít