OZNÁMENIE KOMISÁRKY PRE DETI

Komisárka pre deti Viera Tomanová predložila na rokovanie Národnej rady SR Správu o činnosti komisárky pre deti za rok 2021.

Správa obsahuje najmä zistenia o negatívnych vplyvoch pandnemických opatrení na deti ako aj množstvo systémových návrhov prostriedkov nápravy, ktoré komisárka pre deti postupne v priebehu rokov 2020 a 2021 predkladala príslušným ministrom a ďalším zodpovedným orgánom štátu s cieľom odstrániť porušovanie práv detí.

Správa je zverejnená na webovom sídle Úradu komisára pre deti

Späť na zoznam aktualít