Otvorený list predsedovi vlády SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19

Vážený predseda vlády, vážení ministri, vážený hlavný hygienik,

so znepokojením sledujem prijímanie opatrení z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Tieto opatrenia výrazne vplývajú ako na dospelé osoby, tak na deti. Je preto mojou úlohou ako komisárky pre deti venovať takýmto opatreniam náležitú pozornosť so zameraním na hájenie najlepšieho záujmu detí. Jedným z hlavných cieľov prijímaných opatrení musí byť aj ochrana  práv detí, samozrejme ich zdravia a všetky opatrenia musia v čo najmenšej miere negatívne ovplyvňovať život dieťaťa.

Chcela by som preto ako komisárka pre deti zdôrazniť nasledovné riziká spojené s prijatými opatreniami. Riziká vyplývajú najmä z nasledovného, a to, či sa:

 • dôsledne posudzujú vplyvy prijatých opatrení na práva dieťaťa z dlhodobého a krátkodobého hľadiska,
 • obmedzeným vstupom do vzdelávacích zariadení naplnia ciele vzdelávania,
 • nezhorší duševné zdravie detí v dôsledku ťažkostí s prístupom k vhodnej starostlivosti, podpore a prevencii,
 • nezvýši riziko neodhalenia rôznych krízových situácií, pričom deťom nebude poskytnutá potrebná podpora a ochrana,
 • naplní plnohodnotné vzdelávanie, najmä v prípadoch, kedy bola zmenená povinná prezenčná školská dochádzka na dištančnú (online) formu vzdelávania,
 • neodopiera deťom právo na rozvíjanie svojich schopností a záujmov v školských kluboch, záujmových krúžkoch a podobných zariadeniach,
 • izolovaním detí úplne nestráca živý kontakt so spolužiakmi, kamarátmi a  s rodinnými príslušníkmi,
 • zohľadňujú potreby detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami,
 • deťom neodopiera právo na rozvíjanie duševných a fyzických schopností. Izoláciou strácajú sociálne zručnosti, ktoré je možné rozvíjať len živými kontaktmi s ľuďmi.

Rozumiem vážnosti celej situácie a snahe  eliminovať negatívne dopady pandémie ochorenia COVID-19 na spoločenský a ekonomický život spoločnosti, je však  mojou povinnosťou poukázať  na riziká spojené s prijímaním takýchto opatrení, a to  vo vzťahu k deťom. Pri identifikovaní rizík vychádzam predovšetkým z Dohovoru OSN o právach dieťaťa, ktorým je Slovenská republika viazaná.

Myslím si, že nevyhnutnosť vyhlásenia núdzového stavu nezbavuje spoločnosť povinnosti zabezpečiť, v rámci možností, deťom vhodné podmienky plnohodnotného rozvoja.

Ako komisárka pre deti využívam túto možnosť a považujem za potrebné  vláde Slovenskej republiky položiť otázky, ktoré je potrebné zodpovedať pri každom prijímaní opatrenia vo vzťahu k deťom:

 • Ako vláda zabezpečila, aby sa pri opatreniach prijatých v dôsledku pandémie dodržiavali práva dieťaťa?
 • Aké opatrenia prijala vláda na zabezpečenie toho, aby sa pred prijatím rozhodnutí o opatreniach týkajúcich sa pandémie ochorenia COVID-19 vykonali hodnotenia vplyvu na práva dieťaťa na všetkých úrovniach (národnej, regionálnej a miestnej)?
 • Aké opatrenia prijíma vláda na zabezpečenie toho, aby systémy podpory a ochrany detí existovali v celej krajine, a to aj počas pandémie ochorenia COVID-19?
 • Aké opatrenia prijíma vláda na zabezpečenie toho, aby finančná kríza spôsobená pandémiou mala čo najmenší vplyv na práva detí na celoštátnej úrovni?

S pozdravom

Ing.  Viera Tomanová, PhD.
komisárka pre deti

Späť na zoznam aktualít