Osobný asistent alebo asistent učiteľa

Komisárka pre deti (ďalej len „komisárka“) v ostatnom čase posudzovala podnet vo veci osočovania dieťaťa – žiaka základnej školy zo strany spolužiakov, ale aj učiteľov. Podstatné je uviesť, že žiakom bolo dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré malo diagnostikovaný atypický autizmus a malo veľké problémy so začlenením sa do kolektívu spolužiakov a rešpektovaním učiteľov. Po stránke sebaobsluhy bol žiak úplne samostatný. Podľa názoru komisárky, žiak potreboval pre svoje zotrvanie v žiackom kolektíve  výraznú pomoc asistenta učiteľa, tak ako to vyplýva z metodických pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podľa metodického pokynu je jeho náplňou práce okrem iných činnosti aj pomáhať žiakovi počas prestávok a pri sociálnych situáciách v kolektíve.

Keďže úlohou osobného asistenta je pomáhať dieťaťu so zdravotným znevýhodnením pri samoobslužných činnostiach a pri prekonávaní bariér v bežných situáciách, túto možnosť sme nevideli ako schodnú na odporúčanie rodičom a s prihliadnutím na skutočnosť, že žiak je v sebaobslužných úkonoch úplne nezávislý.

Najväčší problém zo strany pedagógov a spolužiakov bol so správaním žiaka. Voči dospelým sa správa ako k veku primeranému spolužiakovi, čo učitelia voči svojej osobe to prijímajú ako drzé správanie. Verbalizuje to, čo si myslí. Ak si myslí, že učiteľ hovorí nezmysly, tak mu to povie. Tým dochádza k nedorozumeniam a nespokojnosti učiteľov. Spolužiakov obťažuje hladkaním a nad mieru prívetivým až vtieravým správaním. Na druhej strane v prípade konfliktu pristupuje k fyzickému ataku.

Na druhej strane je to žiak s dobrými výsledkami. Nemá problém so zadaniami úloh v oblasti slovenského jazyka ani matematiky. Aj ostatné vyučovacie predmety zvláda dobre.

To, že žiak pôsobí drzo a priamočiaro, je dôsledkom úrovne vývinu emocionálnej inteligencie, ktorá je vzhľadom na diagnózu v inom pásme ako pri väčšine ostatných žiakov.

Takýto žiaci môžu mať až nepochopiteľné zvyky a potreby, rôzne nutkavé prejavy správania -napr. otázky na učiteľov a kým nedostanú zmyslu plnú odpoveď, ktorou môže byť aj dohoda, že uvedenému problému sa budú venovať po vyučovacej hodine, do vtedy budú otázkou obťažovať.

Základná škola, ktorá žiaka prijala v druhej polovici roku 2017, po pár mesiacoch ho odmietla vzdelávať v priestoroch školy s ostatnými deťmi a navrhla mu vzdelávanie doma. Rodičia s uvedenou formou vzdelávania nesúhlasia, pretože sú presvedčení, že sa dieťaťu poškodí. Pre komisárku pre deti je dôležité, že ani žiačka, ktorá vie formulovať svoj názor a verbalizovať ho, s uvedeným postupom školy nesúhlasí. Chce dochádzať do školy, byť v kolektíve, mať spolužiakov atď.

Komisárka si uvedomuje, že výchovno-vzdelávací proces prebieha v priestore a čase, kde sú aj iní žiaci a nemôže dochádzať k porušovaniu práv ktoréhokoľvek z nich. A taktiež si uvedomuje nezastupiteľnú úlohu pedagóga v uvedenom procese a aj to, že v súčasnom období, kedy je veľa žiakov s rôznymi diagnózami (napr. ADHD a iné) je pedagóg psychicky a odborne vyťažený. Ale dáva si otázku, či boli vyčerpané všetky možnosti pedagogického zboru, či bol vypracovaný podrobný manuál, ako je potrebné postupovať pri „pre nás nepochopiteľných prejavoch správania žiaka s atypickým autizmom“ a či bol celý kolektív spolužiakov vedený vo veci pochopenia správania „odlišného“ spolužiaka. V konečnom dôsledku je tiež otázkou, či boli podrobne informovaní rodičia spolužiakov o prejavoch dieťaťa s atypickým autizmom a či svojim deťom doma vysvetlili, ako je potrebné k nemu pristupovať.

Spolunažívanie žiackeho kolektívu má svoju dynamiku a v prípade žiaka so zdravotným postihnutím dochádza k situáciám, ktoré je potrebné riešiť spolu so žiakmi alebo ich motivovať k prijateľnému riešeniu zo strany pedagógov a výchovných poradcov.

Na záver uvádzame obsah pojmov osobný asistent a asistent učiteľa:

OSOBNÝ ASISTENT– vykonáva osobnú asistenciu na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka za odmenu, najviac 10 hodín denne. Osobného asistenta si vyberá občan s ťažkým zdravotným postihnutím sám. Oprávnenou osobou na peňažný príspevok na osobnú asistenciu je občan s ŤZP odkázaný na osobnú asistenciu vo veku od 6 rokov veku dieťaťa do 65 rokov veku (môže sa poskytovať aj občanovi staršiemu ako 65 rokov). Osobná asistencia je zameraná na: zmiernenie znevýhodnenia, prekonanie znevýhodnenia v prístupe k veciam osobnej potreby a k verejným budovám, umožnenie kontaktu so spoločenským prostredím, sprístupnenie informácií, zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov alebo nevyhnutných prác v domácnosti, zabezpečenie činností na účely ustanovenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie, ktoré sú zabezpečované osobným asistentom . Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok na kompenzáciu na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu prostredníctvom písomnej žiadosti. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu priznáva a vypláca príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu od začiatku mesiaca v ktorom sa začalo konanie, t. j. odo dňa podania písomnej žiadosti. Vypláca sa mesačne podľa počtu hodín ktoré osobný asistent odpracoval podľa výkazu a v súlade s právoplatným rozhodnutím vo veci.

ASISTENT UČITEĽA – pomáha prekonávať zdravotné alebo sociálne bariéry dieťaťa a žiaka, jeho náplň práce určuje riaditeľ školy. Je možné ho ustanoviť v takých triedach školy, ktoré navštevuje dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri výchove a vzdelávaní ktorého vzhľadom na jeho stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia tohto žiaka. Hlavné činnosti: bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy; uľahčovanie adaptácie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prostredie školy a pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú z jeho zdravotného postihnutia; spoluorganizovanie činnosti dieťaťa počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa; vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok; pomáhanie pri príprave učebných pomôcok; komunikácia s rodičmi dieťaťa o procese výchovy a vzdelávania; oboznamovanie sa so zdravotným stavom dieťaťa a s jeho rodinným prostredím; účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných školami. O súhlas na zavedenie profesie asistent učiteľa požiada riaditeľ školy alebo predškolského zariadenia svojho zriaďovateľa.

Späť na zoznam aktualít