Návšteva komisárky pre deti v Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva

Komisárka pre deti mala 12. februára stretnutie so študentami druhých ročníkov na Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva so sídlom  na Sklenárovej ulici 7 v Bratislave. Mladí ľudia boli zo strany komisárky informovaní o Dohovore o právach dieťaťa a súvisiacich opčných protokoloch, o kompetenciách komisára pre deti a o zastávaní najlepšieho záujmu dieťaťa. Následne sa rozprúdila diskusia a študenti sa pýtali na odhaľovanie šikany, zaujímali sa o problematiku starostlivosti o deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, intenzívna debata bola o právach a povinnostiach všetkých rodičov za ich deti. Zaujímali sa o  situáciu v segregovaných osadách, o pripravované zmeny myslenia týchto obyvateľov, otázky ohľadom istoty bývania a bezpečia detí. Diskusia bola aj o využití šance pre rodičov bez domova, v hmotnej núdzi, aby nedochádzalo k nezneužívaniu ponúkanej pomoci. Komisárka sa snažila poukázať na množstvo predsudkov pri vnímaní problémov v marginalizovaných rómskych komunitách a interpretovala to na konkrétnych príkladoch ohľadom detí, ktoré dostali šancu a využili ju v ich najlepší záujem. Ako príklad použila informácie o žiakovi, ktorý bol na Slovensku zaradený do špeciálnej základnej školy, pricestoval do Anglicka, dostal šancu, v inkluzívnom vzdelávaní sa mu podarilo vypracovať sa na takú vzdelanostnú úroveň, že dnes je z neho vzdelaný lekár. Študenti z uvedenej školy boli neskutočne rozhľadení a chtiví debatovať. Medzi nimi boli aj tí, ktorí študujú mediálnu komunikáciu a v závere stretnutia požiadali komisárku pre deti o rozhovor do ich časopisu.

Späť na zoznam aktualít