Návrh opatrení v systéme sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

Návrh opatrení v systéme sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately Komisárky pre deti, Ing.Viery Tomanovej,PhD.,v súčinnej spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, MPSVaR SR, Generálnym prokurátorom SR a NKÚ SR.

V súvislosti s medializovaným prípadom maloletého Marca Greguša,zastáva Komisárka pre deti názor, že v tomto prípade došlo k realizácii výkonu rozhodnutia o výchove maloletých deti  minimálne v rozpore s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 474/2011 Z .z., v ktorej sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí. Vyhláška konkretizuje postup súdov, vyšších súdnych úradníkov v prípade realizácie  výkonu rozhodnutia v škole.

Plne si uvedomujeme povinnosť rešpektovať rozhodnutie súdu, avšak na druhej strane trváme na tom , že je nevyhnutné  vždy, a za každých okolností ochraňovať práva detí a ich najlepší záujem dieťaťa, a to v rámci všetkých rozhodnutí súdov.

Pri výkone rozhodnutia je potrebné dohodnúť taký postup, ktorý bude znamenať čo najmenšiu ujmu pre psychický a fyzický vývoj dieťaťa, čo sa v tomto prípade nestalo.

Je zarážajúce a neprípustne, aby  sa opakovala realizácia  výkonu  rozhodnutia tak, ako dňa

  1. mája 2016, že súdny úradník, biologická matka a sociálna kurátorka vstúpili do triedy počas vyučovania, bez ohlásenia a násilím odniesli dieťa, ktoré s týmto úkonom nesúhlasilo a výrazne sa bránilo. Dieťa aj za takýchto okolností musí mať sociálneho kurátora, ktorý  bude chrániť jeho práva a samozrejme jeho najlepší záujem.

V týchto prípadoch,   povinnosť využiť donucovacie opatrenia nemôže byť neobmedzená“, Európsky súd pre ľudské práva konštatoval, že čl. 8 neoprávňuje,

a to v žiadnom prípade, rodiča, aby trval na realizácii opatrení, ktoré poškodzujú zdravie a všestranný rozvoj dieťaťa.

Komisárka pre deti  navrhla niekoľko opatrení v záujme ľahšieho zvládnutia obdobných situácií v systéme sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, v súčinnej spolupráci s Ústredím práce, MPSVaR, Generálnym prokurátorom SR a NKÚ.

Ide predovšetkým o :

  • posilnenie  a rozšírenie kompetencií sociálnych pracovníkov, najmä  v oblasti  sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately  novými legislatívnymi opatreniami,
  • riešenie materiálneho i technického zabezpečenia, vrátane mobility, pre tie  útvary sociálno- právnej ochrany, kde toto vybavenie absentuje,
  • zvýšenie počtu zamestnancov – odborníkov predovšetkým z oblasti práva, psychológie, pedopsychológie na útvaroch sociálno-právnej ochrany, najmä na referátoch poradensko-psychologických služieb,
  • hľadanie riešenia v záujme zvýšenia   akceptovania odborných vyjadrení a posudkov sociálnych pracovníkov, psychológov, pedopsychológov útvarov poradensko-psychologických služieb Úradov práce sociálnych vecí a rodiny v rámci súdnych konaní,
  • zavedenie kreditného systém celoživotného vzdelávania a  zvyšovania  odbornosti zamestnancov,  ako aj o zavedenie pravidelných aktívnych tréningov a výcvikov v záujme profesionálneho  zvládnutia rôznych sociálnych udalostí,
  • riešenie odmeňovania odborníkov útvarov sociálno-právnej ochrany a kurately.
  • posilnenie útvarov kontroly jednotlivých Úradov práce sociálnych vecí a rodiny   o odborníkov v oblasti sociálno-právnej ochrany detí,
Späť na zoznam aktualít