Monitoring podmienok života detí v Trebišove

Komisárka pre deti sa zúčastnila koordinačného stretnutia k národnému projektu „Podpora ochrany detí pred násilím“ v Trebišove a zároveň vykonala monitoring v zmysle zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím  na ulici Ivana Krasku v Trebišove v „rómskej osade“.   Z vykonaného monitoringu vyplýva, že je nevyhnutná prierezová spolupráca rezortov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva školstva, ministerstva zdravotníctva a ministerstva vnútra. Následne oslovila všetkých ministrov dotknutých rezortov, so zameraním na úlohy v rámci ich oblasti.   Hlavným cieľom koordinačného stretnutia bolo vyhodnotenie opatrení, ktoré boli prijaté na riešenie epidemiologickej situácie syfilisu. Syfilis sa vyskytol v prostredí nízkeho hygienického štandardu – v osade, ktorá je lokalizovaná v meste Trebišov. Sprievodným javom výskytu tohto ochorenia sú nevhodné a nevyhovujúce podmienky a zanedbaný životný štýl rómskej populácie.   Je nevyhnutné, aby bolo zabezpečené vybudovanie sociálnych bytov, na výstavbe ktorých budú participovať samotní príslušníci marginalizovanej rómskej komunity. Je potrebné zabezpečiť im prístup k pitnej vode a hygienický štandard. V prípade, ak nedôjde k zabezpečeniu vyššie spomenutých atribútov, môžu sa v Slovenskej republike ohniská epidémie rozšíriť a to najmä v letných mesiacoch, keď bude dochádzať k migrácii nepreliečenej populácie z marginalizovaných skupín.   V súvislosti s navrhovanými prostriedkami nápravy pri výkone oprávnení mesta Trebišov, vyplývajúcich mu zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení komisárka požiadala primátora mesta Trebišov o prijatie opatrení v súvislosti s plánom úloh na odstránenie vzniknutej situácie pri lokálnej epidémii syfilisu vzhľadom na život detí v osade.   V nadväznosti na  uvedené komisárka žiada od mesta Trebišov, v súlade s výkonom jeho oprávnení, prijatie opatrení pri:

  • zriadenie mininálne dvoch komunitných centier;
  • zriadenie predškolského zariadenia;
  • diagnostikovanie a rediagnostikovanie detí z málo podnetného prostredia v časovom horizonte pol roka, od veku 4 rokov;
  • zabezpečenie prístrešia, resp. sociálnych bytov, pre osoby z marginalizovaných rómskych komunít.

  Uvádzané úlohy, spojené s výkonom oprávnení mesta, po vykonaní monitoringu rozšírila o ďalšie nevyhnutné prijatia opatrenia zo strany mesta, a to najmä:

  • zabezpečenie prístupu k pitnej vode (dva zdroje pitnej vody nepostačujú na 4500 obyvateľov osady, z čoho je viac ako polovica detí)
  • zabezpečenie nevyhnutného hygienického opatrenia na nešírenie ďalších možných ochorení v uvádzanej osade (stredisko osobnej hygieny pre deti priamo v osade, toalety pre deti a pre dospelých s napojením na kanalizáciu a vodu)
  • navýšenie počtu kontajnerov spojené s pravidelným odvozom a likvidáciou odpadu (tri kontajnery nepostačujú na počet obyvateľov osady)
  • prijatie opatrení na zamedzenie vzniku a šírenia infekčných, ale aj neinfekčných ochorení, spôsobených hlavne chudobou obyvateľov.

  Komisárka na záver uviedla: „V  osade som videla, ako sa deti pohybujú medzi ľudskými výlučkami, medzi hnilobným odpadom, medzi mlákami, plnými rôznych neidentifikovaných látok – je možné predpokladať, že sú plné infekcie z fekálií, ktoré sú do jednej tretiny v murovaných „obytných“ domoch“.

Späť na zoznam aktualít