Medializovanie informácií ku konkrétnym prípadom maloletých detí

Komisárka pre deti oceňuje záujem médií o osudy detí, avšak vyzýva médiá, novinárov k uvážlivosti pri spracovaní tém, týkajúcich sa maloletých detí, aby pri nich nedochádzalo k zasahovaniu do ich súkromia a osobnej integrity.

Primárnou snahou Komisárky pre deti a jej tímu je ochrana dieťa, zabezpečenie čo najprívetivejšieho prostredia pre jeho zdravý, osobnostný rast, zabezpečenie dodržiavania práv garantovaných v čl. 16 Dohovoru o právach dieťaťa, ako aj v Ústave Slovenskej republiky. V spolupráci s rodičmi, štátnymi, verejnými inštitúciami je snahou Komisárky pre deti eliminovať neprimerané ataky z ktorejkoľvek strany voči dieťaťu.

Žiadne dieťa nesmie byť vystavené svojvoľnému alebo nezákonnému zasahovaniu do jeho vlastného súkromia, rodiny, domova alebo korešpondencie, ani nezákonným útokom na svoju česť a povesť. Dieťa má právo na zákonnú ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom, čo v prvom rade Úrad komisára pre deti monitoruje a rieši naprieč všetkým oblastiam verejného a spoločenského života v súlade s platnou právnou úpravou.

Vo všetkých prípadoch, ktoré Komisárka pre deti rieši vo vzťahu ku konkrétnym osobám – deťom, nebudú informácie sprístupňované médiám, novinárom s ohľadom na ich vysokú citlivosť a na povinnosť ochrániť práva dieťaťa v jeho najlepšom záujme.

Späť na zoznam aktualít