Komisárka pre deti upozorňovala ústredné orgány štátnej správy na nedostatok miest v materských školách už v roku 2021

Komisárka pre deti Viera Tomanová opätovne apeluje na ministra školstva, vedy, výskumu a športu, na ministra financií, na primátora Bratislavy a na obecné zastupiteľstvá mestských častí Bratislavy, aby urýchlene zabezpečili dostatok kapacít pre deti v materských školách.

Reaguje na článok zverejnený 4. 4. 2022 v denníku Pravda „Málo miest v škôlkach majú podľa Gröhlinga riešiť mestá a obce“, v ktorom cituje hovorkyňu mestskej časti Petržalka Máriu Halaškovú, že škôlky v bratislavskej mestskej časti Petržalka, ktorá je najľudnatejšou samosprávou na Slovensku, od začiatku krízy prijali 20 ukrajinských detí. Už to bolo nad rámec našich kapacitných možností a ďalšie voľné miesta nateraz nemáme. Celkovo na začiatku tohto školského roka 25 škôlok zriadených mestskou časťou prijalo 913 detí a 640 žiadostí museli zamietnuť a že mestská časť s mimoriadne vyťaženými škôlkami nemá okrem kultúrnych zariadení vo svojom vlastníctve alebo v správe vhodné priestory na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu.

Voľné miesta ponúkajú súkromné školy a škôlky. Ministerstvo podľa Gröhlinga poskytlo verejným i súkromným školám jednorazový príspevok 200 eur na každé dieťa z Ukrajiny, ktoré prijmú. Preto rezort neuvažuje nad dodatočnými príspevkami, ak by dieťa nastúpilo do súkromného zariadenia.“

Komisárka pre deti Viera Tomanová už v roku 2021 (26. júla) po prieskume kapacít v materských školách na Slovensku požiadala ministra školstva o riešenie chýbajúcich miest v materských školách. S dôverou sa obrátila aj v záujme podpory navŕšenia kapacít materských škôl aj na ministra financií a predsedu vlády. Odpoveďou zo strany ministra školstva bolo, že kapacity postačujú. Vyberáme z doručenej odpovede zo dňa 30.augusta 2021: „...

Ministerstvo školstva zastáva názor, že je predčasné robiť závery o zvýšenom počte mladších detí, ktoré nebudú prijaté do materských škôl kvôli prednostnému prijímaniu detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Z predbežných údajov, ktoré má ministerstvo školstva na základe veľmi intenzívnej spolupráce s predstaviteľmi jednotlivých mestských častí Bratislavy k dispozícii, sa tieto predpoklady nepotvrdili ani v samotnej Bratislave, v ktorej je dlhodobo najnepriaznivejšia situácia s kapacitami materských škôl.

V Pláne obnovy a odolnosti je vyčlenených viac ako 100 000 000 € na rozšírenie kapacít materských škôl tak, aby postupne, do roku 2026, každé dieťa od troch rokov veku malo zabezpečené miesto v materskej škole. Novelizáciou školského zákona sa ustanoví všeobecný nárok na miesto v materskej škole pre každé dieťa od troch rokov veku.“ Z uvedeného obsahu článku v denníku Pravda a z odpovede ministra školstva z 30. augusta 2021 vyplýva, že niekde je nepochopenie témy „čo je dostatok a čo nedostatok“. Číslo 640 zamietnutých žiadostí o prijatie detí do materskej školy (len v mestskej časti Petržalka v roku 2021/2022) je svedectvom o „zúfalom“ nedostatku miest v materských školách. To mi chcete pán minister a pán starosta Petržalky tvrdiť, že opak je pravdou? Ako dbá minister školstva a mestská časť o napĺňanie Dohovoru o právach dieťaťa a napĺňanie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov? Poznámka: na uvedenú skutočnosť som upozorňovala už v roku 2021 a ZMOS v tejto otázke upozorňoval vládu SR a ministerstvo školstva dlhodobo na pretrvávajúcu situáciu s nedostatkom miest v materských školách. Okrem toho je potrebné riešiť aj situáciu s pomocou a podporou aj pre deti z Ukrajiny a s ich umiestnením do materskej školy. Ako sú vypočuté potreby obcí a miest pri nedostatku financií na pokrytie nových legislatívnych úloh v oblasti práv detí?

Späť na zoznam aktualít