Komisárka pre deti apeluje na uplatňovanie najlepšieho záujmu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Úvodná fotografia k novinke

Komisárka pre deti Viera Tomanová apeluje na kompetentné orgány, aby uplatňovali najlepší záujem dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na konferencii „Inklúzia a integrácia v školách“ dňa 29. apríla 2019 v Trnave zameranej na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v kontexte inklúzie a integrácie zdôraznila Viera Tomanová nevyhnutnosť zamestnávania asistentov učiteľa pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Na nedostatok asistentov učiteľa a z toho vyplývajúcu sťaženú dostupnosť ku kvalitnému vzdelávaniu  detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami komisárka pre deti upozorňuje podrobne aj v Správe o činnosti komisárky pre deti za rok 2018, ktorú v týchto dňoch bude prerokúvať Národná rada SR.

Na uvedené nedostatky upozorňovali aj ďalší prítomní odborníci z praxe. Poukázali tiež na na dlhé čakacie lehoty na diagnostikovanie centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrami špeciálno-pedagogického poradenstva. Odzneli výzvy na  výraznejšie zníženie počtu detí v triedach, v ktorých sa žiaci integrovane vzdelávajú. Komisárka pre deti zhodne s odborníkmi z praxe považujú za nevyhnutné, aby na školách boli zamestnaní aj školskí psychológovia, školskí špeciálni pedagógovia a sociálni pracovníci. Prítomní skonštatovali, že Slovensko nerealizuje inklúziu, pretože dnes ešte na Slovensku nie sme vysporiadaní so systémom na odborné integrované vzdelávanie.  Upozornili na nevyhnutnosť prípravy pedagogických pracovníkov – učiteľov na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, poruchami správania, autizmom a inými zdravotnými znevýhodneniami.

Späť na zoznam aktualít