Komisár pre deti Mikloško je vo svojej funkcii 1 rok. Čo sa mu za toto obdobie podarilo?

Úvodná fotografia k novinke

Komisár pre deti Jozef Mikloško bol do svojej funkcie zvolený 25. mája 2022. Presne pred rokom, na Medzinárodný deň detí, predstavil prioritné oblasti, ktorým sa vo funkcii komisára pre deti plánuje venovať. Čo sa mu za prvý rok podarilo?

 1. Zrealizovanie výskumu „Názory detí 2022“

Komisár pre deti zrealizoval na jeseň 2022 výskum názorov detí na Slovensku, s cieľom pýtať sa priamo detí, čo si myslia, ako sa cítia, alebo z čoho majú strach. Výskum bol realizovaný v spolupráci s Inštitútom výskumu práce a rodiny pri MPSVaR a tromi slovenskými univerzitami – Trnavskou univerzitou v Trnave, Katolíckou univerzitou v Ružomberku a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Reprezentatívnou vzorkou bolo 1296 žiakov 7. ročníka alebo 2. ročníka 8 – ročných gymnázií, ktorí reprezentovali podiely v celej populácii. Výsledky potvrdili dôležitosť stabilného rodinného prostredia, odhalili strachy a ohrozenia, ktoré deti prežívajú, ale aj negatívny vplyv online prostredia.

 1. Posilnenie detskej participácie

Pod záštitou komisára pre deti na jeseň 2022 vznikol Parlament detí a mládeže, ktorého úlohou je predstavovať poradný orgán komisára pre deti. Cieľom komisára je posilnenie detskej participácie, spájať deti a mladých dospelých z rôznych organizácií a iniciatív na Slovensku, ktoré budú mať možnosť na pravidelných stretnutiach diskutovať o ich problémoch a hľadať spoločné riešenia. Chce docieliť, aby bol hlas detí v spoločnosti vypočutý. Doposiaľ prebehli dve stretnutia Parlamentu detí a mládeže, ďalšie je naplánované na jeseň 2023.

Okrem založenia Parlamentu detí a mládeže sa komisár aktívne zúčastňuje besied a návštev škôl v regiónoch. Od svojho nástupu absolvoval 27 besied na základných, stredných a vysokých školách s deťmi aj s pedagógmi na celom Slovensku. V rámci stretnutí s deťmi aktívne diskutuje na rôzne aktuálne témy s cieľom počúvať názory detí, ktoré sú v spoločnosti častokrát ignorované. Okrem besied na školách sa zúčastňuje aj rôznych kultúrnych a športových detských akcií.

 1. Hodnotenie dopadov navrhovaných zákonov, politík a iných rozhodnutí na deti – tzv. CRIA

Výbor OSN pre práva dieťaťa odporúča uskutočňovanie nepretržitého procesu posudzovania dopadov zákonov, politík, rozpočtov, programov a služieb na práva detí (tzv. CRIA) ako všeobecné vykonávacie opatrenie pre Dohovor OSN o právach dieťaťa. Práve o aplikáciu CRIA sa komisár pre deti od začiatku pôsobnosti usiluje. Už v prvom roku boli v tejto oblasti dosiahnuté výsledky, keďže poslanci NR SR 30. marca schválili novelu zákona o tvorbe právnych predpisov. Po novom sa budú preskúmavať v doložke vybraných vplyvov a v analýze vplyvov predpokladané vplyvy návrhu právneho predpisu na práva detí. Schválenie novely zákona o tvorbe právnych predpisov je teda významným krokom k ochrane práv dieťaťa.

 1. Nová pôsobnosť komisára pre deti – zavedenie NPM

Poslanci NR SR schválili 15. marca 2023 novelu zákona o verejnom ochrancovi práv a novelu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, vďaka čomu bude mať Slovensko konečne národný preventívny mechanizmus proti mučeniu (NPM). Úrad komisára pre deti aktuálne pracuje na príprave implementácie tohto mechanizmu. Ide o novú pôsobnosť, ktorá je rozdelená medzi tri ľudskoprávne inštitúcie - verejného ochrancu práv, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a komisára pre deti.

Nová pôsobnosť prináša monitorovacie návštevy, ktoré sa týkajú dodržiavania Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Dodržiavanie Dohovoru sa bude monitorovať na miestach, kde sa nachádzajú osoby zbavené osobnej slobody. Úrad komisára pre deti sa bude zameriavať na zariadenia určené deťom, teda napríklad reedukačné centrá, detské psychiatrie či centrá pre deti a rodiny.

 1. Regionálne pobočky

V záujme priblíženia agendy ochrany práv detí, čo najbližšie k deťom samotným, ale aj z dôvodu zabezpečenia účinnejšieho monitorovania dodržiavania práv detí sa komisár pre deti zaoberá hneď v úvode funkčného obdobia zriadením regionálnych pracovísk Úradu komisára pre deti. Doposiaľ fungovalo len jedno regionálne pracovisko v Prešove, aktuálne však Úrad komisára pre deti otvára ďalšie 4 regionálne pracoviská vo Zvolene, Košiciach, Ružomberku a Trenčíne.

 1. Inklúzia ukrajinských detí

Komisár pre deti zrealizoval za prvý rok vo funkcii 2 okrúhle stoly k téme inklúzie ukrajinských detí na Slovensku v spolupráci s UNICEF a poradcom predsedu vlády SR, Eduardom Burašom. Okrúhle stoly sa uskutočnili v decembri 2022 a marci 2023 za účasti veľvyslancov, medzinárodných a neziskových organizácií. Hlavnými cieľmi okrúhlych stolov bola identifikácia výziev a výmena aktuálnych informácii v oblasti školstva a zdravotníctva. Úlohou komisára v tomto procese je pôsobiť ako koordinátor medzi jednotlivými inštitúciami a pravidelne vytvárať platformu pre výmenu informácii a hľadanie riešení v predmetných oblastiach. Komisár pre deti navštívil Ukrajinu 3 krát aj osobne. Cieľom návštev je mapovať situáciu ukrajinských detí a rokovať o možnej pomoci, aby deti, ktoré nechcú opustiť Ukrajinu, neboli kvôli zlým podmienkam odkázané na vycestovanie do zahraničia.

 1. Riešenie generačnej chudoby rómskych detí

Komisár pre deti zvolal z vlastnej iniciatívy už dva okrúhle stoly k riešeniu situácie 48 detí, ktoré po zrútení schodiska v bytovom dome zostali od augusta 2022 umiestnené spolu s rodinami v priestoroch školskej jedálne v Michalovciach. V  školskej jedálni bolo ubytovaných 13 rodín. Žili v jednej miestnosti bez paravánov, bez prístupu k teplej vode, mali k dispozícii len prenosné lôžka, dva sporáky na varenie, nemali žiadne stoly. Už po prvom pracovnom stretnutí sa situácia detí zlepšila. Komisár pre deti ďalej pokračuje v riešení situácie týchto detí s cieľom hľadať krátkodobé aj dlhodobé riešenia. Zároveň sa chce zaoberať systémovými zmenami, ktoré budú predchádzať generačnej chudobe detí.

 1. Duševné zdravie detí

Komisár zrealizoval 3 okrúhle stoly k téme duševného zdravia detí. Na pracovných stretnutiach sa zúčastnili zástupcovia MPSVaR, štátna tajomníčka MZ SR a ďalší zástupcovia dotknutého rezortu, zástupca GP SR. Cieľom stretnutí je operatívne riešenie najakútnejších systémových nedostatkov vo vzťahu k duševnému zdraviu detí - sebapoškodzovanie, sexuálne násilie na deťoch, zvyšovanie počtu psychiatrických diagnóz u detí. Taktiež rokuje o vytvorení špecializovaného zariadenia s 24-hodinovou psychiatrickou starostlivosťou pre deti, ktoré majú duševné poruchy s vysokou mierou agresivity, preto nie je možné aby fungovali v bežných kolektívoch. Zariadenie by vytváralo vhodné prostredie aj pre takéto deti, ktorých je podľa odhadov momentálne na Slovensku 30 – 40.

Na tému duševného zdravia uskutočnil komisár pre deti seminár v predvečer dňa detí, na ktorom vystúpili odborníci v oblasti psychológie a psychiatrie a tiež zástupcovia Parlamentu detí a mládeže.

 1. Rodičovská dohoda pri rozvode/rozchode rodičov

Jednou z priorít komisára je systémová zmena s úpravou rodičovských práv a povinností rodičov po rozvode/rozchode. S cieľom napomôcť k zmierneniu negatívnych vplyvov na psychický, fyzický a citový vývin dieťaťa po rozvode /rozchode rodičov zvolal komisár 4 okrúhle stoly za účasti zástupcov občianskych združení, centier pre deti a rodiny, rodinných sudcov, ktorí sa tomuto problému venujú.

K tejto téme komisár pre deti pripravuje aj seminár pod názvom Rodičovská dohoda ako cesta k naplneniu najlepšieho záujmu dieťaťa pri rozvode/rozchode rodičov, ktorý sa bude konať 15. júna 2023 v Bratislave.

 1. Komisia k vynímaniu detí z biologických rodín

Pod záštitou ministerky Sone Gaborčákovej bola začiatkom roku 2021 na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadená komisia, ktorej úlohou bolo identifikovať problémy  v  možnostiach pomoci dieťaťu a rodine pred podaním návrhu na súd na uloženie tzv. pobytového výchovného opatrenia, nariadenie neodkladného opatrenia a nariadenie ústavnej starostlivosti. Cieľom je stanovenie pravidiel postupov  a metodík pre zlepšenie praxe tak, aby vynímanie detí z biologických rodín bolo skutočne využívané len ako krajné riešenie situácie dieťaťa. Súčasťou pracovnej skupiny je aj komisár pre deti Jozef Mikloško. Komisia má za sebou už niekoľko úspešných legislatívnych úprav a naďalej pokračuje v práci.

 1. Nadviazanie nových spoluprác

Jednou z priorít komisára pre deti pri nástupe do svojej funkcie bolo nadviazanie nových spoluprác a vytvorenie siete spolupracovníkov pri hájení najvyššieho záujmu dieťaťa. Počas roka vo funkcii započal komisár pre deti množstvo nových spoluprác a uzatvoril 4 nové memorandá a dohody o spolupráci. Medzi nimi je Dohoda o spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR, Memorandum o spolupráci s Justičnou akadémiou SR, Memorandum o porozumení s Unicef a Memorandum o spolupráci s o.z. Ochráň ma.

 1. Elektronizácia Úradu komisára pre deti

Administratívna činnosť úradu komisára zatiaľ nie je plne digitalizovaná, čo spôsobuje administratívnu záťaž zamestnancov úradu komisára. Z toho dôvodu začal komisár a jeho úrad pracovať hneď v prvom roku na digitalizácii úradu, najmä jeho registratúry. Aktuálne je implementovaná časť pre proces prijímania a riadenia spisových zložiek, spolu s ePodateľňou.

Späť na zoznam aktualít