Informácia o aktivitách Úradu komisára pre deti

Aj deti na Slovensku už majú svojho ochrancu…

Inštitút komisára pre deti bol zriadený v zmysle záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodného Dohovoru Organizácie spojených národov o právach dieťaťa.

Výbor OSN pre práva dieťaťa už v roku 2007 odporučil Slovenskej republike, aby vytvorila mechanizmus prijímania a vybavovania sťažností od a v prospech detí, v záujme ochrany práv detí .

Komisárka pre deti, Ing. Viera Tomanová ,PhD. bola zvolená do funkcie NR SR 2.12.2016 . Podľa § 30 ods. 2 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím.

Úrad komisára  pre deti bol zriadený od 2.februára 2016 so sídlom na Odborárskom námestí č.3 v Bratislave.

Komisár pre deti, ktorý bol prvýkrát po nadobudnutí zákona zvolený do funkcie, má začať vykonávať svoju pôsobnosť do šiestich mesiacov odo dňa zvolenia.

V tomto medziobdobí dostala komisárka viac ako 220 otázok a 36 podaní ( písomných a ústnych)

a 16 podnetov, v ktorých došlo ku konkrétnemu porušeniu práv dieťaťa.

Komisárka ich rieši na základe osobného alebo písomného podnetu, e-mailom, alebo telefaxom.

V rámci aktivít Úradu je nadviazaná spolupráca s Prezidentom policajného zboru SR a Generálnym prokurátorom SR.

V spolupráci so Slovenskou poštou a poštovým ombudsmanom je rozpracovaný Projekt bezplatnej detskej pošty.

Komisárka oslovila všetkých predsedov VÚC, ktorí prejavili záujem o rôzne formy  spolupráce v prospech detí.

V štádiu príprav je podpis memoránd so štyrmi Univerzitami v rámci SR vo veci prieskumov, štúdií a výskumov, a to s Trnavskou univerzitou v Trnave, Univerzitou Mateja Belu v Banskej Bystrici, Univerzitou P.J. Šafárika v Košiciach a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

V štádiu príprav je aj registrácia v rámci ENOC (Európska sieť detských ombudsmanov)

O činnosti Úradu komisárky pre deti sa široká verejnosť dozvie na  webstránke, www.komisarpredeti.sk a kontaktnej e-mailovej adrese  info@komisarpredeti.sk, ktorá denne zaznamenáva niekoľko podnetov, otázok a prosieb o pomoc.

Dôležitou súčasťou práce komisára pre deti  je nielen riešenie podnetov, ale najmä monitorovanie dodržiavania práv dieťaťa , ako aj vypracovávanie vyjadrení, stanovísk a odporúčaní, ako je uvedené v § 4 zákona.

Úrad komisára pre deti sa denne zaoberá nielen samotnými podnetmi, ale aj odporúčaniami a upozorneniami orgánov verejnej správy.

Monitorovanie dodržiavania práv dieťaťa je dlhodobou činnosťou, ktorá si vyžaduje odborný a systematický prístup. Úrad komisára pre deti poskytuje poradenstvo a odpovede na otázky klientom, ktorých podania,  iné úrady neriešili dostatočne alebo neriešili vôbec.

Úrad komisára pre deti sa chce v plnej miere venovať ochrane práv detí a nie riešeniu neobjektívnych, nepravdivých informácií.

Späť na zoznam aktualít