Dňa 28. marca 2019 sa Úrad komisára pre deti zúčastnil odborného seminára v Košiciach

Dňa 28. marca 2019 sa Úrad komisára pre deti zúčastnil v Košiciach odborného seminára, ktorý organizoval Ústav psychológie zdravia, Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Seminár je súčasť projektu Care4Youth „Psychosociálny vývin detí s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme starostlivosti – longitudinálna štúdia“. Na aktivite boli zastúpení odborníci z oblasti školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva. Pedopsychiatri, psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci, učitelia, vychovávatelia, ktorí diskutovali na tému zabezpečenia starostlivosti  deťom s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami. Cieľom aktivity bolo dosiahnuť v pléne konsenzus na predkladaných otázkach  z jednotlivých oblastí. Na záver sa zúčastnení zhodli, že práca s pomenovanou cieľovou skupinou vyžaduje zmeny v oblasti školskej a zdravotnej legislatívy. Prítomní poukázali na nutnosť pomenovania problémov detí s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami prostredníctvom médií a na budovaní filozofie prijatia „inakosti“ v širšom zmysle slova.

Súčasťou odbornej aktivity bola aj prezentácia Ing. Lucie Bosákovej PhD, ktorá je členkou interdisciplinárneho výskumného tímu Care4Youth v Ústave psychológie zdravia, Lekárskej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prezentovala výsledky výskumu z projektovej činnosti „Health Behaviour in School Aged Children“ (HBSC). HBSC je medzinárodná štúdia, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou v 43 krajinách už od roku 1983. Jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte. Medzinárodný protokol štúdie HBSC je pripravovaný špičkovými odborníkmi, ktorí využívajú najnovšie poznatky v danej oblasti.

Späť na zoznam aktualít