Deti s Aspergerovým syndrómom nesmú byť diskriminované

Úvodná fotografia k novinke

Stanovisko komisárky pre deti k príspevku v tlačených médiách zo dňa 21.06.2019„Desaťročný chlapec s Aspergerovým syndrómom vystriedal už štyri školy, z jednej ho dokonca vylúčili“

Komisárka pre deti v „Správe o činnosti komisára pre deti za rok 2018“ konštatuje, že potreby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Slovensku vo väčšine prípadov nie sú dostatočne pokryté. Dôvodom sú nevytvorené  podmienky na integrované vzdelávanie žiakov. Počas posudzovania podnetov sa stretávala so  žiakmi, ktorí z dôvodu nespokojnosti učiteľov so správaním žiaka, putovali z jednej základnej školy do druhej, prípadne tretej. Pritom  išlo  o žiakov, ktorí boli v školských výsledkoch pri monitoringu v piatom ročníku základnej školy hodnotení napr. zvládnutie testov z matematiky na 80 % a slovenského jazyka na 75%.

Komisárka uznáva, že pedagóg je zodpovedný za obsah vzdelávania a tiež súhlasí, že kým nemá vytvorené podmienky na integrované vzdelávanie žiaka s prihliadnutím na jeho špeciálne potreby, nebude schopný sa takémuto žiakovi venovať. Je presvedčená, že dochádza jednak k porušovaniu práv týchto detí, ale na druhej strane sa porušujú aj práva ostatných detí v triede, ktoré sú pri vyučovaní rušení nezvládnutím žiaka s poruchami správania.

Komisárka pre deti mala výhrady k presúvaniu finančných prostriedkov na AU, tam kde už pridelené boli a taktiež, kde sa prideľovať budú. Pani ministerku školstva viackrát požiadala  o riešenie situácie s integráciou detí v predškolských a školách a tiež ju požiadala, aby úradníci okresných úradov nevstupovali do výstupov odborných zamestnancov školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie tým, že odoberajú už pridelené financie na asistenta učiteľa a prerozdeľujú ich tam, kde zvážili, že sú potrebnejšie. V prípade, že v správach je odborníkmi uvedené, že žiak potrebuje asistenta učiteľa vzhľadom na svoje potreby, vyplývajúce z jeho stavu, komisárka pre deti nepovažuje za profesionálne akýmkoľvek spôsobom hodnotiť, kto potrebuje AU viac a skôr. Buď je na neho odkázaný v určitom rozsahu alebo nie. Podľa jej názoru nie je možné pri prideľovaní finančných prostriedkov na AU posudzovať závažnosť zdravotného stavu žiaka z pohľadu úradníka a následne vyhodnotiť, ktorý žiaka financie pridelené bude mať a ktorý nie.  Vníma to ako diskrimináciu, pretože v správach z diagnostiky, prípadne v spise žiaka, je uvedené, aký rozsah podpory jednotlivec potrebuje. Samotná potreba by sa už nemala posudzovať.

Komisárka pre deti sa opakovane obrátila na ministerku školstva s požiadavkou o zabezpečenie asistentov učiteľa všade tam, kde je dieťa na neho odkázané.

Komisárka na základe posudzovania podaní odporučila ministerstvu školstva:

  • So zreteľom na náplň práce asistenta učiteľa, ktorý nemá zabezpečovať pomoc napr. pri sebaobslužných úkonoch žiaka (ak si ich žiak nedokáže zabezpečiť sám), ale má pomáhať pri učení, komisárka navrhla dňa 19.07.2018 na osobnom stretnutí štátnemu tajomníkovi ministerstva školstva, aby sa v školách pristúpilo k zamestnávaniu opatrovateľov a pre prácu s rodinou žiakov, zamestnávaniu sociálnych pracovníkov.
  • Z vyjadrení kompetentných inštitúcií vyplýva, že na  utvorenie vhodného prostredia na vzdelávanie žiakov na bežných základných školách formou inkluzívneho vzdelávania  je nevyhnutný ústretový prístup zo strany štátu, všetkých zodpovedných a najmä Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“);  je nevyhnutné vyčleniť adekvátnu sumu finančných prostriedkov, ktorá utvorí finančné podmienky na to, aby mohli odborní zamestnanci v škole kvalitne, materiálovo, priestorovo a personálne zabezpečiť výchovu a vzdelávanie všetkých detí.
  • Komisárka upozornila kompetentné osoby na potrebu vzdelávania pedagogických pracovníkov na prácu s dieťaťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
  • Následne požiadala ministerstvo školstva, aby uvedenú situáciu riešilo v obsahoch vzdelávania budúcich pedagógov na vysokých školách.
  • Taktiež upozornila ministerstvo školstva na povinnosť zabezpečiť základné a stredné školy potrebným materiálno-technickým vybavením.
  • Komisárka požiadala ministerstvo školstva o urgentné riešenie situácie s prideľovaním finančných prostriedkov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v toľkých prípadoch, v koľkých to odborníci v správach z diagnostiky žiaka z centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva uvádzajú.
  • Komisárka iniciovala riešenie problematiky neprideľovania asistentov učiteľa v takom množstve, v akom je to vzhľadom na potreby žiakov nevyhnutné.
  • Komisárka odporúča financovať asistentov učiteľa zo štátneho rozpočtu – kapitoly  ministerstva školstva.

Ministerstvo školstva k financovaniu asistentov učiteľa na jar roku 2019 uviedlo:

„….vo veci znižovania rozdielu medzi požiadavkou a pokrytím potrieb asistenta učiteľa v triedach, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným znevýhodnením, boli v roku 2018 na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vynaložené z kapitoly ministerstva školstva a ministerstva vnútra finančné prostriedky v sume 23 499 644 €, čo je o 7 625 239 € viac ako v roku 2017. Zároveň je potrebné uviesť, že účelové finančné prostriedky poskytované na asistentov učiteľa z kapitoly ministerstva školstva a Ministerstva vnútra SR pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na žiadosť‘ zriaďovateľov škôl nie je jediná možnosť, prostredníctvom ktorej môžu školy zabezpečovať‘ personálnu podporu pre týchto žiakov. V súlade s platnými rozpočtovými pravidlami majú školy možnosť na daný účel Čerpať finančné prostriedky z vlastného rozpočtu, pričom pri jeho výpočte sa uplatňujú vyššie koeficienty personálnej náročnosti na žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ďalšou možnosťou pre školy na získanie finančných prostriedkov na asistenta učiteľa je pokračovanie možnosti čerpania finančných zdrojov z fondov Európskej únie, Operačného programu Ľudské zdroje na zvýšenie inkluzívnosti v rámci výzvy „V základnej škole úspešnejší“. Cieľom tejto výzvy je podporiť nielen zabezpečovanie pedagogických asistentov, ale celých inkluzívnych tímov, t. j. vrátane školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov. Z hľadiska systémového zabezpečovania personálnej podpory vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a celkovej klímy vzdelávacieho prostredia v školách, pripravujeme do novely školského zákona zadefinovanie minimálneho počtu týchto odborných zamestnancov na určitý počet žiakov.“

Komisárka poukazuje na to, že aj napriek uvádzanému navýšeniu finančných prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa z kapitoly ministerstva školstva a ministerstva vnútra tieto nepostačujú na pokrytie potrieb detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Inštitúcie, na ktoré sa komisárka obracala neboli schopné do dnešného dňa riešiť situáciu s integráciou žiaka, napr. aj s pridelením asistenta učiteľa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Komisárka pre deti očakáva, že návrhy prostriedkov nápravy uvedené v „Správe o činnosti komisára pre deti za rok 2018“ budú orgánmi verejnej správy čo najskôr realizované. V nasledujúcej správe bude komisárka pre deti informovať poslancov Národnej rady SR o plnení prostriedkov nápravy v rezorte školstva.

Späť na zoznam aktualít