Deti majú právo na ochranu duševného zdravia

Dňa 15. júla 2020 zorganizovala komisárka pre deti Viera Tomanová dlhodobo plánovaný okrúhly stôl  na tému „Problémy spojené s duševným zdravím detí“ za účasti odborníkov z oblasti pedopsychiatrie, psychológie, zástupcov občianskych združení, ďalších odborníkov z oblasti ochrany práv detí a niektorých rodičov detí. Stretnutia sa zúčastnili poverení odborníci z Ministerstva spravodlivosti SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ďalšie zainteresované ministerstvá na téme (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) sa napriek pozvaniu nezúčastnili.

Stretnutie nadväzovalo na závery okrúhleho stola, uskutočneného vo februári 2020 na pôde Úradu komisára pre deti. V rámci diskusie odznela nevyhnutnosť zabezpečiť pedopsychiatrickú, psychologickú a sociálnu starostlivosť o deti s duševnými poruchami a poruchami správania a psychiatrickými diagnózami. Odborníci z oblasti pedopsychiatrie poukázali na skutočnosť, že z dvanástich odporúčaní na zabezpečenie práva na zdravie detí s duševnými chorobami, ktoré komisárka pre deti adresovala príslušným ministerstvám v Správe o činnosti komisárky pre deti za rok 2019, nebolo ani jedno uvedené do praxe. V súvislosti s pertraktovanou témou „syndrómu zavrhnutého rodiča“ odporučili účastníci okrúhleho stola Ministerstvu zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby zaujali jednoznačné stanovisko k týmto teóriám.  Účastníci ocenili aktivity komisárky pre deti zamerané na riešenie problémov spojených s duševným zdravím detí, o ktoré sa dlhodobo zasadzuje.

Späť na zoznam aktualít