25. ročník konferencie Dieťa v ohrození

                   vudp komisar

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

 a Úrad komisára pre deti

v spolupráci s Kanceláriou zástupkyne SR pred ESĽP, Slovenskou advokátskou komorou, Asociáciou rodinných sudcov, Klinikou detskej psychiatrie DFNsP v Bratislave a so Spoločnosťou pre trestné právo a kriminológie pripravuje

            jubilejnú XXV. medzinárodnú konferenciu „Dieťa v ohrození“.  

Bude to už 25. konferencia, ktorú každoročne pripravoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, v tomto jubilejnom ročníku spolu s Úradom komisára pre deti v spolupráci s ďalšími odbornými a profesnými organizáciám.  Bude to už dvadsiata piata konferencia  s interdisciplinárnym zameraním s cieľom prispievať na zlepšovanie podmienok pre zdravý duševný, sociálny a školský vývin mladej generácie.

Ústrednou témou tohto ročníka sú:

„Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa

 a rozvedených rodičov“.

Zameranie konferencie je teda koncipované tradične ako multiodborové  za účasti špičkových odborníkov z najmä oblastí  psychológie, práva, súdnictva, advokácie, sociálnej práce a ďalších profesií a odborov, ktorých poslaním je  riešenie týchto náročných životných situácií detí rozvádzajúcich sa rodičov.

Základným cieľom bude diskusia o pripravovanom návrhu interdisciplinárneho a interodborového modelu spolupráce všetkých spomínaných odborníkov tak vo fáze predrozvodovej, ako aj rozvodovej a následne porozvodovej.

Konferencia sa koná 15. decembra 2016 v Bratislave, vo veľkej zasadačke Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR  na Odborárskom námestí č. 3 v Bratislave    

 

Prihláška: https://goo.gl/forms/EQ0AtusteqM0mpbR2z

PROGRAM 8:30 – 9:30 registrácia účastníkov

9:30 – 10.00 slávnostné otvorenie konferencie MUDr. Peter Lukáč, MPH, riaditeľ VÚDPaP prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Viera Tomanová, PhD., komisárka pre deti SR prof. PhDr. Damian Kováč, Dr.Sc., Mgr. Monika Komorová, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

10:00 – 11:30 referáty, diskusia moderuje Mgr. Daniela Lengyelová, PhD. Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov PhDr. Štefan Matula, PhD. Najzraniteľnejší poškodení z hľadiska judikatúry ESĽP JUDr. Marica Pirošíková Limity ochrany práv detí pri rozvodoch rodičov s medzinárodným prvkom JUDr. Alena Mátejová, PhD. Aktuálna rozhodovacia činnosť súdov v rodinnoprávnych veciach JUDr. Peter Rajňák Zmeny v legislatíve týkajúce sa rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov a ich detí JUDr. Eliška Mančíková Týranie ako nástroj JUDr. Jitka Hasíková Ľudské práva detí na Slovensku Juraj Chlebík

11:30 – 12:00 občerstvenie

12:00 – 13:00 referáty, diskusia moderuje PhDr. Eva Smiková, PhD. Rozvod – vrcholec ľadovca vzťahov Doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD. Únik nedospelých do médií - je riešením ? Doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc., Integrovaný systém poradenstva a prevencie v prospech ochrany detí a mládeže PaedDr. Anna Surová – Čulíková, PhD., Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania PhDr. Viera Hybenová

13:00 – 14:00 obed

14:00 – 15:30 referáty, diskusia moderuje PhDr. Alena Kopányiová, PhD. Odborné návrhy VÚDPaP k zefektívneniu znaleckej a expertíznej činnosti PhDr. Eva Smiková, PhD., PhDr. Alena Kopányiová, PhD. Pár úvah nad začiatkom horúceho leta PhDr. Dušan Selko, CSc., PhDr. Štefan Matula, PhD. Duševné zdravie detí v podmienkach rozpadu tradičnej rodiny MUDr. Anna Kováčová Diferenciálne faktory odolnosti voči aktívnemu zneužívaniu u mladistvých PhDr. Kamil Činovský, PhD. Rodinná mediácia v rozvedenej a rozchodovej situácii rodičov ako prostriedok k ochrane práv dieťaťa a jeho psychosomatického zdravia PhDr. Miroslava Kristinová-Wieckowska Práca sociálneho kurátora v teréne JUDr. Mária Ritomská Nová audiovizuálna pomôcka pre prácu s deťmi v rodinách s narušenými vzťahmi Bohuslav Lenghardt

15:30 – 16:00 občerstvenie

16:00 – 17:30 referáty, diskusia moderuje PhDr. Štefan Matula, PhD. O mýtoch a limitoch ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov z praxe poradne občianskeho združenia Striedavá starostlivosť o deti Ing. Andrej Strečanský Život chovanca v Detskom Mestečku a odchod odchovanca Detského mestečka Peter Stupár Detské mestečko – retrospektívy a perspektívy PhDr. Vladimír Vachalík, CSc., PhDr. Eva Begáňová, PhDr. Štefan Matula, PhD., PaedDr. Albín Škoviera, PhD., Detské mestečko očami detí Mgr. Branislav Ladický Kritické faktory mýtov a predsudkov pri sociálnoprávnej ochrane detí PhDr. Jozef Tinka, PhD. Mamy k zavrhnutiu? Ing. Miroslav Sabol Dieťa medzi rodičmi, ktorí sa nevedia dohodnúť Jana Fabianová Postery Striedavá osobná starostlivosť o deti v kazuistikách zo znaleckej praxe VÚDPaP PhDr. Alena Kopányiová, PhD., PhDr. Eva Smiková, PhD. Motivácia úspešného výkonu ako predpoklad športovej výkonnosti PhDr. Ľubomír Páleník, CSc., Mgr. Miroslav Kurečko Poskytovanie odbornej intervencie zo strany CPPPaP deťom a rodinám po rozvode PhDr. Dagmar Kopčanová, Mgr. Bibiána Filípková, PhDr. Mária Balážová, Mgr. Zuzana Vojtová Rovesnícke programy realizované na Slovensku PhDr. Jarmila Tomková

18:00 – 19:30 slávnostný večer

 

Späť na zoznam aktualít