Діяльність Уповноваженого

Шановні діти, батьки, бабусі, дідусі та всі інші, кому не байдуже дотримання прав дитини

Ми часто зустрічаємося з вашими зверненнями щодо вирішення проблем, пов’язаних із дотриманням прав дитини, на які я не маю передбаченої законом компетенції. Це означає, що я не маю повноважень щодо деяких речей. Особливо це стосується випадків, коли за законом передбачається вирішення проблеми іншими державними органами. Нагадую, що, як і кожен державний орган, Уповноважений у справах дітей у своїй діяльності повинен керуватися законом, а я не можу займатися справами, які мені не дозволено законом. Тому повідомляю, які проблеми я можу вирішити, а які закон мені не доручив.

Оцінюючи сферу компетенцій Уповноваженого у справах дітей, важливо виходити з його законодавчо визначених повноважень. Статус та діяльність, обовʼязки та повноваження Уповноваженого у справах дітей визначені Законом № 176/2015 зб. про Уповноваженого у справах дітей та Уповноваженого з інвалідністю та про внесення змін до деяких законів в їх останній редакції (далі – Закон про Уповноваженого).

Відповідно до Конвенції про права дитини, дитиною вважається будь-яка людина віком до 18 років.

I. Чим може займатися Уповноважений у справах дітей?

 • Участь у захисті прав дітей шляхом підтримки та забезпечення прав, наданих дітям міжнародними договорами, яких Словацька Республіка зобов’язана дотримуватися.

  (§2 Закону про Уповноваженого).

 • Уповноважений у справах дітей може звернутися щодо забезпечення дотримання прав дитини:

  • до органів державного управління та органи місцевого самоврядування, які створені для цілей цього Закону,
  • до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до спеціального положення мають відношення до прав та обов'язків у сфері державного управління,
  • до юридичних та фізичних осіб-підприємців, до яких влаштовані діти.

  (§3 абз. 1 Закону про Уповноваженого).

  • оцінює зі скарги або за власною ініціативою дотримання прав дитини,
  • контролює дотримання прав дитини, зокрема шляхом проведення незалежного розслідування виконання зобов’язань, що випливають з міжнародних договорів, яких Словацька Республіка зобов’язана дотримуватися, а також шляхом проведення досліджень та опитувань для моніторингу стану та розвитку в галузі прав дитини,
  • сприяє інтересам дітей у суспільстві,
  • співпрацює з дітьми безпосередньо або через організації, що займаються правами дитини, консультується з дітьми з питань, які їх стосуються, вивчає думку дітей та підтримує їх інтерес до суспільних питань,
  • підтримує підвищення рівня обізнаності про права дитини в суспільстві,
  • співпрацює з іноземними суб’єктами та міжнародними суб’єктами, які беруть участь у реалізації прав дитини або захисті прав дитини.

  (§4 абз. 1 Закону про Уповноваженого).

 • Уповноважений у справах дітей може

  • вимагати
   • інформацію та дані з метою оцінки дотримання прав дитини та для цілей моніторингу дотримання прав дитини,
   • копії службових документів з метою оцінки дотримання прав дитини, у тому числі копії документів, відеозаписи, аудіозаписи чи відео-аудіозаписи,
   • від органів державного управління виконання своїх повноважень,
   • висновок щодо результатів оцінки дотримання прав дитини та висновок щодо результатів моніторингової діяльності в закладах, де перебувають діти, та вжиття заходів, якщо результатом оцінки чи моніторингової діяльності є висновок, що права дитини порушено або знаходяться під загрозою,
  • розмовляти з дитиною навіть без присутності третіх осіб, якщо вона перебуває в місцях затримання, ув’язнення, лікування чи захисного виховання, або в місці, де здійснюється інституційний догляд, виховні заходи чи невідкладна допомога відповідно до спеціального положення,
  • подавати заяви до Комітету ООН з прав дитини від імені дитини або дітей згідно з міжнародним договором, якого Словацька Республіка зобов’язана дотримуватися,
  • подавати заяви у справах, які Уповноважений оцінював,
  • надавати експертні висновки з питань дотримання прав дитини,
  • пропонувати засоби правового захисту за результатами оцінки надісланих до розгляду звернень чи оцінки дотримання прав дитини, проведеної з власної ініціативи або за результатами моніторингової діяльності,
  • брати участь у судочинстві відповідно до загальних правил судочинства,
  • розмовляти з дитиною після узгодження цього із захисником дитини, якщо дитина перебуває під опікою,

   (§ 4 абз. 2  і 4 Закону про Уповноваженого) 

  Положення § 4 абз. 3 Закону про Уповноваженого надає право Уповноваженому у справах дітей розмовляти з дитиною навіть без присутності третіх осіб у випадку її перебування під вартою за змовою, якщо вона знаходиться в місці затримання, ув’язнення, лікування або захисної освіти, або в місці, де здійснюється відповідний догляд, виховні заходи або попередні заходи здійснюються відповідно до спеціального положення. 

  Вся законодавчо визначена діяльність Уповноваженого спрямована виключно на забезпечення та контроль за дотриманням прав та інтересів дитини; тобто ніколи не на правах батьків дитини, інших законних представників дитини чи інших осіб.

  Уповноважений у справах дітей щорічно до кінця березня подає Національній раді звіт про діяльність за попередній календарний рік. Частиною цього звіту є в основному результати діяльності, пропозиції та рекомендації щодо виправлення виявлених недоліків.

II. Чим не може займатися Уповноважений у справах дітей?

 • Уповноважений у справах дітей може звернутися щодо забезпечення дотримання прав дитини:

  • до органів державного управління та органи місцевого самоврядування, які створені для цілей цього Закону,
  • до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до спеціального положення мають відношення до прав та обов'язків у сфері державного управління,
  • до юридичних та фізичних осіб-підприємців, до яких влаштовані діти.

  (§3 абз. 1 Закону про Уповноваженого).

 • Уповноважена у справах дітей не може

  • вирішувати питання про права дитини,
  • переглядати рішення чи провадження
   • судів (не може оцінювати правильність судового рішення або правильність судової процедури, якщо сторона процесу не задоволена),
   • прокуратури,
   • полісмена, який є працівником правоохоронного органу,
   • Національної ради СР,
   • уряду СР,
   • президента СР,
   • Вищої аудиторської служби СР,
   • соціального захисника прав,
   • Уповноваженого у справах людей з інвалідністю,
   • розвідувальних служб,
  • також і контролювати дотримання прав дитини зазначеними органами.

  (§ 3 абз. 2 Закону про Уповноваженого).

  У разі надходження до Уповноваженого у справах дітей звернення про дотримання / порушення прав дитини органом, щодо якого він не має повноважень, Уповноважений у справах дітей ВІДКЛАДАЄ розгляд звернення, про що повідомляє особу, яка його подає, і не продовжує вирішення цього питання.

  (§22 абз. 1 пункт a) Закону про Уповноваженого)

III. Коли Уповноважений у справах дітей відкладає звернення?

  • якщо питання, якого стосується звернення, не належить до зони його компетенції,
  • якщо у питанні, якого стосується звернення,
   • діє конституційний суд або суд, крім проваджень, у яких бере участь Уповноважений відповідно до загальних правил судочинства,
   • за рішенням конституційного суду чи суду; це не стосується, якщо Уповноважений подав повідомлення до Комітету ООН з прав дитини протягом 60 днів після отримання звернення,
   • якщо людина, що подала звернення, відкликає його,
   • якщо, незважаючи на звернення Уповноваженого, суб’єкт звернення не доповнив чи не уточнив своє звернення у зазначений строк, і його розгляд не може бути продовжений у зв’язку з цим недоліком,
   • якщо суб’єкт звернення не надає згоди на включення будь-яких персональних даних, зазначених у запиті Уповноваженого. 

  (§ 22 абз. 1 Закону про Уповноваженого)

  • якщо звернення необґрунтоване,
  • якщо звернення анонімне,
  • якщо соціальний захисник прав або інший Уповноважений вже діє або діяв у справі, якої стосується звернення,
  • якщо це звернення у справі, яку вже розглядав Уповноважений, і повторне звернення не містить нових фактів.

  (§ 22 абз. 2 Закону про Уповноваженого)

  Про відкладення розгляду звернення та причини відкладення Уповноважений письмово повідомить заявника; це не стосується, якщо це анонімне звернення. Фізична особа, яка не має повної дієздатності або була позбавлена дієздатності, буде повідомлена Уповноваженим у доступній формі про відкладення звернення та причини відкладення.

  (§ 22 абз. 3 Закону про Уповноваженого)

  Якщо Уповноважений з’ясує

  • що звернення за своїм змістом є
   • поданням відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють адміністративне судочинство чи судочинство, чи конституційним звернення, то заявнику буде негайно вказано на правильну процедуру дій,
   • повідомленням про факти вчинення кримінального правопорушення, або якщо зміст звернення вказує на те, що кримінальне правопорушення мало бути вчинено, то Уповноважений негайно подає звернення або його частину до відповідного органу та повідомляє заявника про правильну процедуру дій,
  • що чинне рішення органу державного управління суперечить закону чи іншому загальнообов’язковому правовому акту, він подає звернення до прокуратури та інформує про це заявника.

  (§ 23 Закону про Уповноваженого)

IV. Що є результатом оцінки звернення

 • Результатом оцінювання звернення про дотримання/порушення прав дитини є письмова заява, яка видається

  • суб’єкту звернення (заявнику),
  • особі, права якої були порушені чи поставлені під загрозу,
  • особі, проти якої спрямоване звернення чи ініціатива уповноваженого.

  (§ 24 Закону про Уповноваженого)